Saksoversikt

Her ligger Styrets Ferdigbehandlede/lukkede saker - saker behandlet på styremøtene - registrert i perioden 2003 til Jan-2011! Det har ikke lyktes å få tak i historikken tidligere. Om noen skulle komme over protokoller fra tiden 1984- 2002- ville jeg være takknemlig for å motta disse og føre dem inn her.

Grunnen til at denne oversikten stopper i Jan-2011, er at styret ble skiftet ut etter dette, og det nye styret var ikke villig til å frigjøre saksgangen. Saker etter Jan-2011 vil bli listet når det aktuelle styret finner å kunne frigjøre dem.

Flere av sakene gjengitt her, har versert i flere møter, men for å spare plass er hver sak listet en gang og da ved avlutning. Det viktige her er at saksgangen er bevart.

Dette arbeidet er gjort for å kunne gå tilbake og se på saker behandlet tidligere, om det skulle bli aktuelt å ta saken opp igjen. Dessuten beskriver det historikken i VELet.

Dessverre har dokumentasjonen i noen saker klart å forsvinne. Disse sakene er merket med Rød Farge.

Saker tilhørende Antennelaget er merket med A foran saksnummeret.

WebMaster

Behandlede saker Jan 2003- Jan 2011

 

 

 

 

 

A2009-03Ballanse. Laget har pr dd 168k på bok, som tilsvarer forventet innkommende fakturaer fra Canal Digital. Pr dd har laget 28 ikke-betalende medlemmer, av totalt 243.

 

                 Laget har pr 1. mars 2010 sendt ut 110 purringer. Dette er dessverre normalt.

 

A2009-02Rutine for ikke-betalende medlemmer. Styret diskuterte rutinen for stenging av ikke-betalende medlemmer. Følgende rutine benyttes:   1.   forfallsdato   2.   vente 14 dager   3.   sende purring m/ utstående beløp, ingen påslag, frist 14 dager   4.   vente 14 dager    5.   sende stengevarsel (siste varsel før stenging) m/ utstående beløp, ingen påslag, frist 10 dager.   6. vente 10 dager-    7. sende anmodning til Canal Digital om å stenge abonnenten. Ingen dør-til-dør aksjon for å få beboere til å betale. Fremgangsmåte vedtatt, sak avsluttet mars 2010. 

                

A2009-01Persillesletta- overdragelse. Boende medlemmer på Persillesletta er overdratt til Antennelaget og laget har pr 1. mars 2010 hele 261 medlemmer.

                

2010-04   Søppel ved miljøstasjonen. Tor Atle har 2 ganger bare i 2010 kjørt bort mye søppel som har samlet seg rundt miljøstasjonen. Hvem har ansvar for rydding ved miljøstasjonen og kommunens nabotomt?

 

Det har ordnet seg av seg selv siste måneder

 

2010-03   Lekeplassbefaring. Dag finner dato i starten av juni. Går en runde i feltet for å få oversikt over hva som er bra og hvor det er mangler, er utgitt på velnytt.

                

2010-02   Uoversiktlig kryss . Krydderveien/Urteveien danner et farlig kryss. Det er vikeplikt for biler fra Urteveien, men denne er skult når en kjører opp bakken. Dette skaper farlige situasjoner også for syklende/gående. Sjekker opp med kommunen om det kan settes opp speil el annen løsning

 

2010-01   Kart. Jonny oppdaterer kart over veinett slik at det viser hvilke veier som er private og hvilke som er kommunale.

 

2009-05   Konteiner for juletrær. Det skal bestilles konteinere for retur av brukte juletrær. Foreslår utplassering 8-12. januar 2010.

 

Vellykket. Ordningen gjentas årlig. 

                

2009-04   Informasjonsskilt. Nytt informasjonsskilt for Oksviken ble diskutert og Jonny oppdaterer kartet. Styret må siden innhente nye priser/ finne aktuell plassering med strøm. Dette er en typisk årsmøte/ og budsjettsak for 2010.

 

                 Avventer om det kommer ny vei i tilknytning til Persillesletta

 

                 Utbygger av området er ikke ferdig og styret avventer og regner med at utbygger Blink tar denne oppgaven.       

                

2009-03   Kantklipp. Styret har innhentet anbud på 3 års avtale for kantslått på feltet, bl.a. fra Rød Planteskole. Dette ble for kostbart og løsning for sommeren 2010 er at Tor Asle klipper ved behov og godtgjøres kr 2000,- pr sesong. Kantklipper overleveres samtidig til materialforvalter for overhaling.

                

2009-02   Brøyteavtale. Det er inngått avtale med Rød Planteskole om brøyting/ strøing vinteren 2009/ 2010 på ikke-kommunale veier i feltet.

                

2009-01   Lekeplassbefaring. Materialforvalter m/ styre gjør befaring av lekeplasser 3. juni kl 19. Oppmøte lekeplass v/ Paprikakroken.

 

2008-28   Årsmøte.  Rød barneskole, mandag 27/04/09 Endelig innkalling til Årsmøtet skal være klar innen den 14/04/09. Valgliste skal være klar innen den 25/04/09. - Jonny skal ordne lokaler. ( Rød barneskole)

 

2008-27   Regnskap for Vel og Antennelag – ingen anmerkninger. Tallene legges ut på Årsmøtet.

                

2008-26   Norges Velforbund (møte) forbigått. Ingen av styremedlemmene har deltatt

 

2008-25   Asfaltering / ferdigstillelse av lekeplass Persillesletta . Tanja sjekker hva BlinkHus ferdigstiller og når, velet kan bidra med midler ifm ferdigstillelse.

 

                 Dag sjekker hva BlinkHus ferdigstiller og når, velet kan bidra med midler ifm ferdigstillelse. Asfalt kom på plass høsten 2009, lekeplassen er ikke ferdigstilt

 

2008-24   Samarbeide med Rød vel. Ble ikke noe samarbeide om TV / data signaler, heller ikke på høyspentanlegg. Samarbeid er etablert, men ingen effekt hentet ut ennå.

 

                 Ble ikke noe samarbeide om TV / data signaler, heller ikke på høyspentanlegg.

 

2008-23   Busstilbud. Oksviken Vel har fått henvendelse fra en av våre medlemmer om dårlig buss tilbud i Oksviken 2.  Styret (Dag) har pratet med Borg Buss som sier følgende: ”Bussen som er satt opp i feltet, er en kombinert skole/ rutebuss. Men det er ingen som benytter den, annet enn skolebarn. For at Borg Buss skal sette opp flere avganger, må beboere først vise oss respons på eksisterende rute.” Styret skal informere beboere om eksisterende rute ved hjelp av hjemmeside og Vel Nytt.

                

2008-22   Bom. Styret har fått mail fra Tommy Nygaard. Han ber styret til å ta kontakt med kommune for å sette bom og skilt bak låven til Viggo Kolstad på Persillesletta. Det er mange som kjører fort her og det er bare tidsspørsmål om når det skjer en ulykke.  Veien benyttes av skolebarn og  er helt uoversiktelig da låven står i 90 grader vinkel. Styret vil også ta opp med kommunen belysning langs stien Persillesletta - Rødfaret (skogsområde).

 

                 Mars 2010: Avventer svar fra Kommunen.

 

2008-21   Kabelstrekksaken. Behov for oppmåloing ved 3-part. Jonny sonderer og finner løsning. Behov for å starte dialog mot Kommunen/ Fortum / Haflund. Tore innleder nødvendige dialoger ved årskiftet og vurderer om det er nødvendig med advokathjelp!Ønske om å få med nabofelt i saken for å yde ytterligere press! Dag tar kontakt med nabo-velforeninger og ber inn ev styremedlemmer på felles styremøte (Rødåsen/ Rødfaret?)En ser også behov for å kontakte Lokalutvalget etter et slikt fellesmøte. Ev beslutning tas etter dette.

 

Tore har fått brev fra Fortum der de informerer om at gravearbeid starter i 2.kvartal og ferdig i 3. kvartal 2009.

                

2008-20   Premiering. Jonny kom med forslag om å premiere Tore for initiativ i Kabelstrekksaken som omfatter flere medlemmer. Vedtatt på Årsmøtet.

 

2008-19   Regnskap 08. Jonny la fram regnskapsoversikt for Vel’et og Antennelaget. Ingen anmerkninger!

 

2008-18   Innkommet sak - Benyttelse av frireal ved kryss Krydderveien/ Søndre Rødsvei som gjesteparkering - søknad. Hanne i Søndre Rødsvei 2 søkte om benyttelse av friareal. Hun hadde kontaktet kommunen med argumentasjon om at de ville holde plassen kortklipt gjennom sesongen, mot at de kunne benytte plassen som gjesteparkering ved behov. Kommunen stilte seg positive til dette, men ville ha velsignelse fra Vel’et. Styret gikk inn for dette, og godkjente søknaden.

 

2008-17   Dialog med FOBBL. Vi ser behov for å kontakte FOBBL og etterlyse fremgang i deres område på Persillesletta. Jonny tar kontakt.

 

2008-16   Aktivitetsanlegg.Jonny foreslår å bygge tennisbane/håndballbane i tilknytning til fotballbane isteden for opprinnelige planer, da ungdomsgruppa har gått i oppløsning, og det ikke ser ut til at det er fremgang i saken. Bifalt av fremøtte styremedlemmer. Jonny jobber videre med saken og tar fram priser og ressursbehov. En ser for seg at det også er behov for inngjerding. Dag kontakter Steinar for fortgang med utbedring av fotballplassen

 

Endres til dugnad august 2009 med montering av nytt basketballmål, bark på sidene, og generell opprydding. Innkalling i Velnytt juni 2009. Styret ser at ert nytt aktivitetsanlegg med ballbinge, skateboardrampe etc. ikke er mulig å etablere i nærområdet nettopp pga nærhet til boliger og tilhørende støyplager. Styret har derimot byttet ut fotballmålene til mindre mer passende størrelser.  Ballbanen ble sprøytet til skøytebane ved hjelp av lånt slange fra kommunen. Vellykket tiltak i en vinter med frost og snø fra før jul -09 (hvit jul) til langt ut i mars -10. Vel’et bør vurdere innkjøp av egen slange. Utført på vellykket dugnad 17. oktober 2009.

 

2008-15   Campingbord på Rasteplasser. Det ble stilt forslag om innkjøp av campingbord til alle Lekeplasser, slik at disse kan tjene som møteplass for turgåere i feltet. Enstemmig vedtatt. Jonny sjekker priser og anskaffer. Del av dugnad august 2009. Innkalling i Velnytt juni 2009.

 

2008-14          Høstrusken. Besluttet gjennomført 17.-19. Oktober.

 

                 Dugnad og Høstrusken gjennomføres samtidig, typisk helgen 16-18 oktober 2009. Dugnaden skal utføre følgende aktiviteter og det er derfor viktig at invitasjonen, i Vel-nytt, blir både fristende og sendes ut i god tid. Dag skriver Vel-nytt og sender ut senest to uker før 16. oktober.

 

·                  O-løp for ungene, pølser osv

·         Bestille masse/ bark til å legge rundt banen.

·         De store fotballmålene byttes med mindre mål fra GIF.

·         Nytt nett til basketball kurven bestilles og monteres.

·         2 stk benker bestilles og monteres på dugnaden. Kjøres ut til lekeplassene hhv Lavendelåsen/ Kamillekroken og Anisveien, som begge mangler benker.

·         Skaffe nye håndtak til huske i Muskatkroken.

Minner om: Pga høye kostnader droppes container for ’annet søppel’ ved fremtidige rusken aksjoner.

                

2008-13   Ekstra søppeldunker. Vel’et må eventuelt opprette abonnement på et antall søppeldunker dersom slike skal utplasseres og tømmes. Ordinær pris: 140l, kr 460,- pr termin x 4 terminer. Orientering på Årsmøte for innhente veiledning om hva vi bør bruke penger på.

                

2008-12   Lys langs stien mellom barnehaven - Krydderveien. Velet må kontakte Fortaum (netteier) for å innhente tilbud på slik belysning. Velet vil skrive søknad ref sak 2007-17.

 

Tidsbryter/ fotocelle, barnehagen bruker dette som generell belysning, står på hele døgnet.

 

                 Belysning av fotballbane. Belysning av banen står på hele døgnet. Velet kontakter netteier Fortum om at en tidsbryter/ fotocelle bør monteres.

 

                 Mail er sendt, venter på svar         

 

2008-11   Lys ved fotballbanen virker ikke. . Hanne har sjekket med kommunen v/ Torill Østby. Torill sjekker og Elisabeth overtar ansvar for saken.

                

2008-10   Nytt forballmål bestilt. Det andre mål er så skadd at et nytt mål er bestilt til kampanjepris.Pris ca. 12000,-.

                

2008-9     Nytt forballmål levert. 1 nytt fotballmål til fotballbanen ved barnehaven er levert 31.3.2008. Pris ca. 14000,-.

                

2008-8     Årsmøtet 2007. Informasjon og innkalling er sent ut, likeledes innbetalingsblankett.

Årsmøtet starter kl 19, styret møter 1 time før for å hjelpe til med å gjøre i stand.

Bevertning ordnes av Jonnny.

                

2008-7     Valgkommite 2009. Hanne Lothegår ut av styret ved årsmøtet og blir leder av valgkomiteen til neste år.

                

2008-6     Rollefordeling Antennelaget. Det er foreslått at rollefordeling av lever og kasserer i Antennelaget blir lik rollefordeling i Velforeningen.     

                

2008-5     Kontingent for 2008. Sendes ut, betalingsfrist før årsmøtet 24. april.     

                

2008-04   Hjemmeside. Hjemmesiden skal oppdateres med vedtekter. Dette må gjøres før årsmøtet.

                

2008-3     Årsmøte. Innkalling tilÅrsmøte skrives, trykkes og distribueres uke 11 (før påske).
- Årsmøtet vil bli 24/4 i Aulaen på Rød Barneskole. Jonny reserverer sted.

- Valgkomiteen består av Ivar Otto Vold og Hanna Lorentzen og må foreslå kandidater til nytt styre til Årsmøtet:

Dag: ikke på valg

Jonny: på valg – tar 2 år til

Ole: på valg – tar 2 år til

Hanne: på valg – tar ikke gjenvalg

Ragnar: ikke på valg

Elisabeth: ikke på valg

 

Det ble diskutert å øke styresammensetningen med ytterligere en person til 7 totalt.

                

2008-2     Kildesortering plast. Velforeningen har fått henvendelse og spurt etter vårt standpunkt. Styret svarer at vi anser dette som kommunens ansvar.        

                

2008-1     Mulig bebyggelse sør for Oksviken II. Velforeningen har fått henvendelse fra hytteeier som vil bli berørt, og er spurt etter vårt standpunkt. Styret svarer at vi er imot fortetting og ellers ikke har synspunkter i saken.

Ivar Otto Vold tar saken med til Lokal Samfunns Utvalget.

 

2007-20   Fortballbanen mørklagt. Banen er mørklagt. Hanne kontakter Solbakken.

 

2007-19   Radon. Sjekke med kommunen om hvilke muligheter som finnes for støtteordninger for gjennomføring av radonmålinger og eventuelle tiltak. Informere om resultat i neste Velnytt.

 

Elisabeth har sjekket og målebokser kan kjøpes på servicetorget. Elisabeth skriver orientering til neste vel-nytt.

 

2007-18   Ampler. Styret gjenbestiller ampler for sommeren 2008 ca mars 2008.

 

2007-17   Belysning langs stien fra Krydderveien til barnehagen. Hanne sjekker ut hva som kan leveres og hvordan dette kan se ut.

 

2007-16   Belysning langs stien fra Krydderveien til barnehagen – økonomisk støtte. Ole skriver søknad til kommunen og stiler denne som belysning i trimløype/ snarvei/ skolevei.

 

2007-15   Brøyteavtale for vinteren 2007/2008. Styret fremforhandler ny brøyteavtale for neste sesong.

 

2007-14   Signalleverandører til Oksviken IKT. Gjeldende avtale utløper ved årsskiftet og Styret forhandler om ny leverandøravtalefor levering av signaler til Oksviken. Det vurderes samarbeid med Krossnes og Viker

                

2007-13   Høstrusken. Hanne bestemmer dato, koordinerer med Sølvi og bestiller 6 containere hos Jens Helge Fjelle; sette ut fredag, hente mandag morgen:
Miljøstasjonen: 1 container hageavfall
Laubergåsen/ Timianfaret: 1 container hageavfall
Papir-innsamlingssplassen: 1 container hageavfall + 1 container blandet avfall
Urteveien (snuplassen på toppen): 1 container hageavfall
Krydderveien (ved busslomma tvers over for Pepperkroken): 1 container for ”rydding av trær langs Krydderveien”  Rydding av trær langs Krydderveien. Sølvi arrangerer dugnad som på samme tid som Høstrusken og egen container er avsatt til dette.
Dette var vellykket og alt var ryddig of pent etterpå. Gjentas til våren.

 

Rydding av trær langs Krydderveien. Sølvi arrangerer dugnad som på samme tid som Høstrusken og egen container er avsatt til dette.

 2007-12   Befaring lekeplasser. Ragnar foreslår dato for befaring, tar kontakt med kommunen (park og idrett) om de kan delta på befaring. Utført 5. juni 2007.

                

2007-11   Omdisponering av arealer (sak under Eventuelt fra årsmøtet 2006). Omdisponering av fellesarealer; Huseierne i delfelt 1 betalte et refusjonsbeløp til Onsøy kommune ved innflytting, ca midt på 1980. Beløpet var en refusjon til kommunen for tomtegrunn til bl.a. grønne områder, lekeplasser, gangstier, biloppstillingsplass. En overenskomst mellom Velforeningen og Onsøy Kommune gjorde klart at Kommunen skulle forelegge for Velforeningen alle salg og omdisponeringer i området før iverksetting. Det skal være en befaring om dette. Avsluttet. Informasjon er gitt i vel-nytt og på hjemmesider.

 

2007-10   Søknad dugnad. Det er søkt om kr 6000 til dugnad på lekeplassen i Urteveien, vedtatt. Utbetalt mot kvitteringer.

                

2007-09   Postkasse. Ragnar klipper den gamle hengelåsen og skaffer ny lås med 6 stk nøkler og nøkkelringer. Lås & nøkler delt til styret.

 

2007-08   Natteravn. Elisabeth sjekker med Hanne og event. organiserer tilbakelevering av utstyr til Vesta. Beholder utstyret.

                

2007-07   Konstituering av styret. Følgende konstituering er skjedd:Leder:    Dag    Nestleder:   Hanne    Sekretær:  Ole     Kasserer:  Jonny    Materialforvalter: Ragnar    Styremedlem:  Elisabeth

 

2007-06   Lokal Ruskenaksjon. Kommunen vil heller ikke i år gjennomføre Ruskenaksjon. Oksviken II Velforening synes ikke dette er tilstrekkelig, og gjennomfører en intern Rusken i feltet, som i fjor. Vi leier inn konteinere som settes ut på følgende steder helgen før 17. mai (12. – 13. mai): Ved Miljøstasjonen: En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.  På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen: En kontainer for KUN hageavfall. På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

2007-05   Vårdugnad. Gressvik Lokalsamfunnsutvalg gjennomfører vårdugnad også i år. Beboerne i Oksviken II anmodes om å gjennomføre sin del av Vårdugnaden onsdag 25. april.  Målet med dugnaden er å rydde i fellesområdene i feltet; veigrøfter, parkeringsplasser, lekeplasser etc.   Styret vil tirsdag 24. april gå runder i feltet og dele ut sekker.
Vi fikk 60 sekker + 100 bæreposer. 

 

2007-04   Årsmøtet i mars 2007. Årsmøtet er planlagt til onsdag 28. mars 2007. Neste styremøte skal handle om Årsmøtet. Fristene er: Innkalling: 4 uker  - Svarfrist: 1 uke  - Endelig innkalling: 2 uker  Valgkomité: Tormod Skolt, Per Kristian Nygaard, Harald Røsholdt.

 

2007-03   Kabelstrekket. Behov for oppmåling ved 3-part. Jonny sonderer og finner løsning. Behov for å starte dialog mot Kommunen/ Fortum / Haflund.

 

 Tore innleder nødvendige dialoger ved årsskiftet og vurderer om det er nødvendig med advokathjelp! Ønske om å få med nabofelt i saken for å yte ytterligere press!

 

Dag tar kontakt med nabovelforeninger og ber inn ev styremedlemmer på felles styremøte (Rødåsen/ Rødfaret?) En ser også behov for å kontakte Lokalutvalget etter et slikt fellesmøte. Ev beslutning tas etter dette.

 

Løsning: Aktuell kabeltrase rives og legges i jorden. Fortum startet graving mai 2009.

 

2007-03bOverspenning, jordstrøm og senskader .Det er rapportert om flere skader på tele- og elektrisk utstyr etter lynnedslag natt til 19. november 2006. Styret skriver brev til Fortum og bed om uttalelse. Jordledning i kobbervannledning er fjernet tidligere. Slevik Elektriske uttalte at oksviken har disp fra å ha dobbel jordledning. Saken kjøres parallelt med høyde på 10KV strekk som går bla. i Lavendelåsen.  Jonny kjenner tidligere korrespondanse.

 

2007-02   Kommunen ber om uttalelse. Kommuner har bedt om styrets uttalelse ang felling av trær på kommunens grunn ved Laubæråsen 17.  Styret har ingen innvending mot dette. Leder gir svar til kommunen

                

2007-01   Ikke-betalende medlemmer. Medlemmer som ikke betaler kan strykes fra medlemslistene.

Kasserer oppdaterer medl. lister.

 

Ordningen med stryking opphører. Alle beboere har krav på å få mulighet til å være medlem. Denne ekstrakostnaden må vi ta. Det står nedfelt i en del tomtekontrakter at man er pliktig til å være medlem. Vi har ikke oversikt over hvilke kontrakter dette pålegg er utelatt. Vi vil ikke gå til pressmidler for å få inn kontingent, men støtter ikke ikkebetalende medlemmer om behov oppstår.

 

2006-15   Brøyting. Brøyte-sjåførene fikk slengt slibrigheter etter seg i fjor vinter og vil Fjeld avslutte brøyting umiddelbart dersom dette gjentar seg neste sesong. Formann og kasserer besøker de 4 husstander det gjelder.

 

2006-14   Høst-rusken 2006. Lørdag 14. oktober er det høst-rusken 2006. Hanne tar kontakt med Jens helge Fjelle og gjentar samme containerbestilling som i mai, settes ut fredag, hentes mandag morgen: • Miljøstasjonen: 1 container hageavfall + 1 container blandet avfall • Laubergåsen/ Timianfaret: 1 container hageavfall • Papir-innsamlingssplassen: 1 container hageavfall • Urteveien (snuplassen på toppen): 1 container hageavfall

 

2006-13   Halvårsorientering økonomi. Saldo pr august 2006: kr 202 000.- Budsjetterte utgifter for Canal Digital, container leie (vår-rusken og høst-rusken), N3 Sport (kontingentinnkreving), snøbrøyting, forsikringer, bevertninger. Velet har fortsatt god økonomi.

2006-12   Søknad om økonomisk støtte til trapp. Søknad av 17.8.2006 mottatt. Anbud er innhentet fra Calluna: kr 103 000.-. Beboerne søker støtte til dekning av materialkost kr 19 000.- (+ uforutsett) og ønsker å utføre arbeidet på dugnad. Styret innvilger inntil kr 25 000.- etter regning til dette.

 

Ramme øket til ca 35 000.-

 

Mottatt støtte fra kommunen kr 4000.-

 

2006-11   Hærverk på postkasser. Beboere observerte og identifiserte guttene og ønsker at styret anmelder forholdet. Styrets oppfatning er at dette er en sak mellom fornærmer og fornærmede, og at det ikke vedkommer styret. Klager/fornærmede (Ivar Otto Voll) vil bli underrettet om styrets oppfatning.

 

2006-10   Utlodning av dekoder. Ifbm oppgradering av TV-anlegget, ble det en Digital Dekoder (Feilbestilt av Fam Taerud i Krydderveien 101) til overs etter at vi hadde bestilt et antall til redusert pris. Denne dekoderen kjøpte VEL'et og loddet den ut som "gulrot" for innbetaling av kontingent for 2006. Loddtrekning skjedde på Årsmøtet (2005), og heldig vinner var Fam Jensen i Lavendelåsen 13. Med i premien var et Dekoderkoert sponset av Canal Digital for ett år.

 

2006-09   Honorar for styrearbeid 2005. Styret vedtok å øke honoraret for leder og kasserer med kr 1500 hver med bakgrunn i det store arbeidet som bli utført ifm. nytt kabel anlegg i Oksviken II i 2005. Utbetales så snart som mulig.

 

2006-08   Vel-nytt: tema til neste utgave. Vel-nytt nr 3 deles ut uke 38/39, det blir en 8-siders utgave.  Vi gjennomgikk teksten og tar inn disse sakene: • Dugnadsregler• Arbeidsliste (lekeplass-rapporten)• Søknadsskjema for økonomisk støtte• Høst rusken• Resultat av Utlodning Årsmøte 2005.

                

2006-07   Asfaltering .Etter søknad innvilges 50 % av anbudspris ved asfaltering av felles atkomstveier.
Søndre Rødsvei er innvilget kr 16.000.-.
Stikkvei Urteveien er innvilget kr 13.000.-.
Avsluttes når beboer fremlegger kopi av anbud og faktura.

 

                  Beboere er fornøyd og saken avsluttes.

                

2006-06   Velkommen brosjyre. Ivar lager utkast med vedtekter, styrets sammensetning(?), styrets mandat, litt om miljø som antall husstander, nærmeste butikk, skole, bank, kart, Onsøy-stien osv Dag sender utkastet på mail-sirk og alle bidrar.

 

Brosjyren ble gjennomgått. Ivar trykkes opp 50 stk..

                

2006-05   Nytt forballmål. Det er behov for nytt forballmål da det gamle er knekt på midten og må byttes ut.

 

Ivar har snakket med Solbakken og nytt mål skal være på plass før sommersesongen.

 

Det er bestemt at Velet kjøper nytt fotballmål, leveres mars 2008.

                

2006-04   Intern Rusken. Vår-Rusken gjennomført 12.–14. mai. Informasjon ble gitt ut gjennom lokal info 02.06. Planlegger Høst-Rusken i sept/okt. Saken avsluttes ved betaling. Jonny følger opp og gir  tilbakemelding til styret om kostnad

2006-03   Retningslinjer for dugnadsarbeid. Beboerne etterlyste styring/nabovarsel i forbindelse med dugnad. Dette for å unngå konflikter mellom beboere.

Retningslinjer er laget. Hanna sjekker at dette er tilgjengelig på vår web.

 

2006-02   Lekeplasser. Lekeplassbefaring skal befares den 14. juni. Tr ine tar kontakt med Harald Røsholt og får overlapping/setter seg inn i bestemmelsene for krav til lekeplasser. Det skal lages en rapport som gjengis i en lokal info til beboerne om at lekeplassene kan forbedres. Man kan eventuelt søke om utstyr til lekeplassene.

Ole leder befaringen og skriver en rapport som gjengis i Velnytt om at lekeplassene kan forbedres og at man eventuelt kan søke om utstyr til Lekeplassene.  Utført 14 juni 2006.

 

2006-01   Konstituering av styret. Følgende konstituering er skjedd: (Foruten valgt) Leder: Dag - Nestleder: Hanne- Sekretær: Ole - Kasserer: Jonny - Materiell forvalter: Ivar - Styremedlem: Hanna.  På neste Infoskriv informeres det om skifte i styret.

                

2005-25   Felling av trær. Seks boliger ønsker et eiketre i Kanelveien felt, en beboer er imot. Furutrær ved lekeplassen Urteveien må sjekkes. Tore Solbakken kommer på befaring 18. mai -07 og kommer med en anbefaling.

                  * Kanelveien: Kommunen har overtatt og sier bl.a. at ”ulempen for naboer må være større enn gleden for beboere.”. Kommunen av avgjort at treet i Kanelveien blir stående.

* Urteveien : Hanne kontakter grunneiere Nilsen og Oxeviken om disse. Kommunen anbefaler at disse trærne felles. Grunneierne sier OK til at trærne felles, Dag kontakter brannvesenet og trærne felles i høst.

 

2005-24   Ukjent sak

 

2005-23   Fotokonkurranse, Tema: Trivsel i Oksviken II. Vi legger ut fotokonkurransen på hjemmesiden.Det blir premiering av beste bilde fra 2006, et kamera til ca. kr 1500. Dag/Jonny anskaffer premien. Info kommer i Vel-nytt nr 3 2006.Ingen bilder mottatt. Premien går over til utlodning ifm betaling av kontingent.

 

2005-22   Ukjent sak

 

2005-21   Samarbeidspartnere med linker på hjemmesiden. I dag er det for mange partnere her. Rep-It data beholdes som samarbeidspartner, de andre fjernes. Oppdatere våre hjemmesider ifht dette. Ivar etablerer avtale med rep-It. Dag og Jonny har vært i møte med Rep-IT, og fått 10% rabatt på varesortimentet. De kan tilby hjelp til 375,- pr påbegynt time pluss 100,- for transport. Vi legger link til Rep-it og Pc totalhjelp på hjemmesiden. Telehuset vil også få tilbud om plass på hjemmesiden mot rabatt for våre medlemmer. Ivar har ansvar for å aktivt sørge for link til Rep-it Data, Telehuset, (etterhvert PC-totalhjelp) og å ta kontakt med

Thomas Johnsen i  Kamillekroken 1 og verifisere dennes  tilbud av varer/tjenester til medlemmene og ev legge ut link til dennes firma.

 

2005-20   Lekeplassen i Urteveien. Vi har fått henvendelse fra en nabo til lekeplassen i Urteveien om at arealet til lekeplassen ikke er regulert til lek/fritid. Vi har sjekket og plasseringen er i hht reguleringsplanen. For felling av trær i dette område må godkjenning innhentes fra grunneier.

Arealet til lekeplassen i Urteveien er nå regulert som lekeplass.

                

2005-19   Bussrute

Ivar har sjekket med busselskapet om mulighetene til å få bussen til å kjøre opp Krydderveien. De var interesserte i å se på saken. Vi skriver henstilling.

Dårlig respons på henvendelsen, kun to tilbakemeldinger. Vi skriver  henger nytt oppslag på postkassestativene og på busstoppene.

                

2005-18   Felles oppstillingsplass. Opstillingsplassen for tilhengere etc er mer ryddig enn på lenge. Håpet er at den forblir så så lenge vi har den, og det bør tilstrebes å få en erstatning når den forsvinner. Styret ser nødvendigheten av å ha en oppsitter i styret, som også fører liste over hvem som har ting der. Styret er enstemmig om at pliktene føres under Matrialforvalter.

 

Vi vurderer å asfaltere den store lommen i Krydderveien v/ barnehagen og bruke denne som oppstillingsplass. Jonny og Ivar tar kontakt og møte med T.D. i kommunen om følgende saker: 2005-11, 2005-15, 2005-14, 2005-17, 2005-18.
Ivar skal ringe Jonny og avtale når de kan møte TD.

Saken sees i sammenheng med samordningsmøte med kommunen og FOBBL, se sak 2005-18.

 

Man ønsket å få en erstatning til tidligere oppstillingsplass til plassering av campingvogner og lignende.

Dette er ikke mulig fordi plassen er regulert med gang/sykkelvei og kan ikke brukes som oppstillingsplass. Styret resignerer og ser ingen mulighet til å få etablert en felles oppstillingsplass.

                

2005-17   Nytt Delfelt - Dialog med FOBBL. Flytting av miljøstasjon. Pga det nye feltet må stasjonen flyttes.

Vi avventer nytt skilt til det nye feltet er ferdig. Viktig å velge annen løsning enn fargekoder. Vi vurderer muligheten for å sette infoskiltet lenger nede i Krydderveien.

Hanna har snakket med kommunen om ny miljøstasjon og ballbinge. Kommunen ønsker å komme på befaring og ønsker en dato til dette. Leder mener dette bør gjøres i August- og Ivar får i oppdrag å finne dato og arrangere. Leder henstiller styret til å være med på befaring- men pålegger seg selv, Ivar og Jonny om minste ”delegasjon”.

Vi ser behov for å kontakte FOBBL og etterlyse fremgang i deres område på Persillesletta. Påvirker også nytt skilt. Jonny sjekker med Servcicetorget, Dag sjekker med BlinkHus. Informasjon. Velet har ikke lenger behov for kontakt med FOBBL siden FOBBL er ute av Persillesletta.

 

Uklart om vi får ny sandvolleyball-bane. Vi avventer

FOBBL og kommunen ønsker møte med styret når området er ferdigprosjektert.

Miljøstasjonen er flyttet pga det nye delfeltet.

 

Pepperkroken. Jonny og Dag tar kontakt for møte.

Persillesletta. Elisabeth og Dag undersøker med beboere og kommunen.                                   

                

2005-16   Gatefest – Gatekontakt- Festkommite

                 Vi informerer om muligheten for å søke om støtte til gatefest på neste infoskriv. 15/6- Tatt med i siste infoskriv- Styret ønsker at gatekontakten opprettes igjen. Styret diskuterte om ekstra matr bør kjøpes inn som en ev gulrot- f.eks Party-telt. Det nevnes også at man kan søke om støtte til en eventuelt gatefest. Per Christian undersøker pris på leie/kjøp av partytelt. Elklers aventes reaksjon fra Infoskriv

 

2005-15   Midler til tiltak for barn og unge. Vi ønsker å søke fylkesmannen om midler til å anlegge et aktivitetsområde, fortrinnsvis bak barnehagen. Mulig aktiviteter er Ballbinge, Volleyball, hinderløype, skateløype. Vi har fra før fått tilskudd til sandvolleybane, dette blir ikke noe av pga nye tomter i Kryderveien.

 

Det er satt av 10.000,- til en barne- og ungdomsgruppe. Vi ønsker å dra veksler på dem for å gjøre tiltaket så populært som mulig.

 

Avventer Ressume fra Jonny på aug-møtet- jf sak 3/05

Vi har fått tilsagn om tippemidler til bruk på nærmiljøanlegg. Info kommer i Vel-nytt nr 3 2006.  Avventer tilbakemeld fra barn.

 

Jonny og Harald har sett på asfalterte skate-humper og nedgravd skate-rampe på Slevik.

 

Vi ønsker å lage en forslags-konkurranse til lekeplassen/arealet, vi informere om dette på hjemmesida og i Vel-nytt.

 

Elisabeth overtatt saken, men ungdommene tenner ikke på ideen. Vi må gå nedover i alderstrinn og kjører ny informasjon i neste vel-nytt.

 

 

2005-14   Høyspent-trasé. Det er en 6-meters grense fra midt i trase til hus. Jonny, Dag og Ole gjør en befaring for å få oversikt over antall hus/ garasjer som står for nær. Se også sak 2007-03. Brev sendes til Fortum + kommunen med markering av alle boliger som står nærmere enn 6 meter fra linje.

Prisen for å legge ledningene i bakken kommer på rundt 30.000,- pr. husstand. 15/6- styret følger saken. Harald får oppdrag å være oppdatert på saken. På sikt skal Hanna ta over- da hun har egeninteresse.

Flere av boligene/garasjer ligger for nærme kablene. Godkjenning av byggenes beliggenhet ble gitt m bakgrunn i at kablene skulle fjernes. Da fortum overtok eierskapet ble det bestemt å ikke legge ned likevel.

 

Løsning: Aktuell kabeltrase rives og legges i jorden. Fortum startet graving mai 2009.

                

2005-13   Forskjønning av feltet. Vi ønsker at det blir startet en gruppe som jobber med estetiske sider av feltet. Målet er at gruppa samler saker til evt dugnader, og holder oppsikt med hekker og busker som står i fare for å gro ut i veien.

Leder : Sylvi Espenes, Kommitemedlemmer: Hanna Lorentzen, Willy Olsen , Jens Inge Fjelle, Hans Jakob Hermansen, Oddbjørn Pedersen.

 

6 nye kroker ble montert i Krydderveien midt i mai og til 17. mai og vi fikk låne 6 ampler fra rød planteskole.

 

Sommersesongen 2007 har vi 6 stk blomsterampel fra Rød planteskole lik med de som henger bl.a. i gågata i Fredrikstad til kr 14-16000 for hele sesongen. Leieprisen inkluderer ampler, vanning, gjødsel, forsikring etc gjennom hele sommeren. De ble hengt opp ca 25. juni, og ca ut sept.

 

Styret stemte over å bruke dette beløpet til forskjønning; 5 stemte for, 1 unnlot å stemme.

 

Tiltaket har vært positivt og vi forventer at dette gjentas neste sommer. Annen forskjønning: Det er tatt ned en rekke trær langs vei allerede.. Vi skal kjøpe 7 ampler fra Rød planteskole som også får ansvar for stell og vanning av disse. Amplene koster kr 285 pr ampel, og de skal henges opp på lyktestolpene i Krydderveien.

 

Rød planteskole henger opp ampler når vi er klare. Prøveordning i år.

Til våren tas kontakt med Morten Haugen (kommunen) for å få og henge opp 7 kroker til ampler i Krydderveien.

 

Prøveordningen i år utgikk.

 

Annen forskjønning: Ole inviterer forskjønningsgruppa til møte.  Mandat for gruppa lages neste møte.

 

Mandat for gruppa er produsert - OK.

 

Det er rom for å leie inn ny konteiner a kr 1500 for å kunne ned lyktestolpe-trærne i Krydderveien

                

2005-12   Internettside

Internettside for Velforeningen skal opp og gå, arbeidet er i gang.

                

2005-11   Belysning av gangstier og barnehage. Det er flere gangstier som mangler belysning. Kommuneøkonomien er skral og det er lite trolig at det er penger å hente der. Vi ser på mulige løsninger videre.  Vi ønsker at det blir startet en gruppe som jobber med estetiske sider av feltet. Målet er at gruppa samler saker til evt dugnader, og holder oppsikt med hekker og busker som står i fare for å gro ut i veien.  Hanna blir representant fra styret.

 

Dag har ikke fått unna planlagt spørrerunde pga skade i kne- målsetning om løsning innen august.

 

Vi undersøker mulighetene for å dekke oppsetting av lysmaster forutsatt at kommunen tar over eierskapet og driftingen etterpå.

 

Vi sjekker også med Fortum el. andre om muligheten for å kjøpe brukte stolper og sette opp disse.

 

Ivar skriver søknad til kommunen og Fortum om økonomisk støtte til saken. Saken er nå del av forskjønningskomiteen.

 

2005-10   Trefelling/ rydding av idrettsplassen

                 Det ble felt to trær på idrettsplassen for en tid tilbake, foreldrene er informert og barna har fått sin ”straff”. Kardemommekroken 14 ønsker å brenne noe av buskaset. Flere huseiere ønsker trærne som ved, dette er OK så lenge de rydder opp kvister og lignende. Nytt; vi kontakter Sverre Gjølstad på Natur (TD) med forespørsel om å låne flisekutter

Det er ikke gjort noe spesielt med denne saken. Ivar jobber med denne saken videre.

 

2005-09   Bredbåndsaken. Canal Digital ble valgt som leverandør på Årsmøtet fremfor Fredrikstad kommune. Kontrakten må signeres, informasjon sendes ut til huseierne i samband med årsmøtereferatet.

 

Canal Digital sendte ut brev til alle abonnenter der de opplyste om ny pris (195,-), vi tar saken videre.

 

Jonny har lagd forslag til infobrev/bestilling av abonnement. De nye prisene blir fra 01.01.2006  179 kr/mnd for grunnpakke. Prisen blir gjeldende i 3 år.

 

Kontaktperson bør legges inn i inforskrivet.

 

Det har tidligere denne uken blitt sendt ut et infoskriv til beboere om bestilling av bredbånd, IPtelefoni med mer. Bestillingsskjema skal legges i nyoppsatt postkasse nederst i krydderveien.

 

Hanna tar opp at hun tror hun har fått regning med forhøyet takst- noe styret må ta taki hvis dette gjelder flere. Hanna sjekker omigjen og oppdaterer styret innen neste møte.

 

Johnny sjekker hva som er utført i henhold til bestillinger fra huseiere.

Telenor har lovt at det skal være gratis å bytte fra ISDN til analog telefon . Eventuelle regninger på dette må leveres til Dag.

 

Abonnentene skulle få tre måneders fri tilgang på internett i følge innlegg på årsmøtet. Vi sjekker referatet/papirene fra i fjor.

 

Det siste i saken er at Leder er blitt opplyst av CD at ombygging straks er klar- ingen dato gitt. Dag og Jonny følger opp fortløpende

 

Anses som avsluttet. Etterarbeider følges opp av Dag/Jonny.

                

2005-08   Sanering av gamle dokumenter. Per Kristian og Jonny har gamle dokumenter som skal gjennomgås.

                

2005-07   Rusken-aksjon

                 Rusken blir avholdt 26. april. Gressvik lokalsamfunn står for tildeling av containere og plassering av disse. Vi søker om ekstra containere.

                

2005-06   Betaling av eiendomsskatt på festetomter

                 Det er kommet henvendelse fra Tom Hasselgård (Laurbæråsen 13) med ønske om at styret ser på lovverket i forbindelse med betaling av eiendomsskatt på festetomter. Vi sjekker hvor stor andel av eiendommene på feltet som er festetomter, og hvem som er grunneier.

                

2005-05   Søknad om midler til lekeplass

 

Mette Gjerløw søkte i brev av 08.03.05 om midler til lekeapparat. I 2004 ble det bevilget 12.500,- til dette formålet, men innkjøp ble ikke foretatt pga at summen var for liten til å dekke et godkjent apparat. Det ble vedtatt å bevilge 22.500,- til nytt lekeapparat.

 

Vi har ikke mottatt regning.

 

Jonny ikke til stede- saken utsettes

                

2005-04   Ukjent sak

 

2005-03   Nattravner. Etter diskusjon på årsmøtet ble det vedtatt å starte ordning med Natteravner. Øyvind Moksnes (Krydderveien 97) blir leder for aksjonsgruppe, Erik Bodahl-Johansen (Kardemommekroken 2) blir medlem og Harald Røsholdt blir styrets representant. Nytt; Vesta gir oss gule jakker, pluss et årlig beløp. Vi ønsker å kjøpe en mobiltelefon som kan brukes av natteravnene, pluss at beboere får tak i natteravnene dersom det er behov for det.

 

Vi har tillatelse til å bruke bua i barnehagen til å oppbevare jakkene og annet utstyr.

 

Mulig vi ønsker å lodde ut gavekort blant alle aktive.

 

Vi sender ut informasjon til alle beboerne angående nattevaktsordninga.

Det har vært liten respons på infoskrivet som ble sendt ut. Flere i styret har meldt seg som natteravn, pluss noen få beboere.

 

Det var flere innbrudd i Barnehagen i løpet av Oktober, kommunen vurderer vakthold. Vi undersøker muligheter for å legge i litt penger og utvide til å gjelde hele feltet

 

Harald skal holde møte i barnehagen 17/6. Barn og voksne innbudt. Tar opp både Natteravn og ungdomsgruppe. Leder oppfordrer styrt til å møte. Natteravn-tjenesten starter opp etter møtet. Aventer rapport fra Harald etter oppstart- neste møte Saken om Nattravner ble på årsmøtet nedstemt for nedleggelse. En arbeidskomité skal opprettes der Ivar fra styret er delaktig. Jobben blir å se på hva  som kan gjøres videre.

Ivar lager oversiktsliste for de neste 3-4 helgene fremover hvor interesserte kan melde seg til å gå vakt. Hanna skriver tekst til vel-nytt og leverer til dag innen 16. juni.

Hanna overtar oppfølging av Natteravn aktiviteten og sjekker for påmeldinger 2-3 ganger pr uke. Hanna har skrevet tekst til Vel-nytt.

WEB-skjema fungerer som forventet og skjema sendes nå automatisk til Ivar som videresender.

Hanna skriver brev til FAU om å sende brev med hjem til foreldre om å delta i Natteravnordningen i Oksviken.

Hanna informerer Moksnes om status.

                

2005-02   Vedlikehold av skilt

Barn-leker-skiltet faller til stadighet ned, det står pr i dag på en trepåle som faller over ende. Vi kontakter kommunen og ber hjelp til en mer solid løsning. – 15/6- Per Chr har tatt inn skiltet i Krydderveien, har det hjemme i påvente.  30-sone skiltet ved vikerveien ligger nede. Kommunen kontaktes

Skilting til Anisveien ligger nede, kommunen kontaktes. 15/6- Per Chr har satt det opp- rettet opp gangfeltskiltet på toppen av bakken også.

 

Farlig kryss i Krydderveien/Urteveien. Eieren responderer dårlig på henvendelser fra styret.Vi kontakter kommunen med ønske om et skilt som varsler krysset evt. andre tiltak.

 

I tillegg til beskjæringen – er det problem med bilvrak i veikrysset- Per Chr skal ta kontakt med Kr.øy El for på pen måte henstille til opprydding. Hanna har ellers tipset kommunen om forholdet- avventer reaksjon.

 

Styret diskuterte plasseringen av barn-leker skiltene. Per Chr ser på muligheten for omplassering.

Kort Ressume:

Navnskilt Anisveien ikke oppe ennå

Barn Leker- gammel- nederst i bakken- ok

Barn Leker- Urteveien- må festes- måle omkrets på stolpe- få beslag av kommunen

Barn Leker- Per Chr vurderer plassering

 

2005-01   Konstituering av nytt styre/ansvarsområder

Leder; Dag Eidet

Nestleder; Ivar Otto Voll

Sekretær; Hanna Tangvald

Kasserer; Jonny Engene

                 Materialforvalter; Per Christian Nygård

Internettside; Per Christian Nygård

Kommunekontakt/utbygging; Ivar Otto Voll

Brøyting; Jonny Engene

Lekeplasser; Harald Røsholdt

Bredbånd; Jonny Engene, Dag Eidet

 

 

2004-06   Nye delfelt

                 Utbygging av Muskat-feltet. Velforeningen vedtok å oversende brev fra Øivind Onstad om utbyggingen av Muskat-feltet.

 

2004-05   Saker til årsmøtet:

* Natteravntjeneste.

Styret i Oksviken barnehage har henvendt seg til grendelaget. Det ber om at vi setter i gang en natteravntjeneste på grunn av hærverk i barnehagen i helgene. Styrene besluttet å ta saken opp på årsmøtet.

* Styrene foreslår at det opprettes en ungdomsgruppe.

 

2004-04   Brøyting.

(Egen sak opprettet- skilt ut fra sak 2003-15 Veiforhold)

Jan Hansen, som brøyter de private veiene i grendelagets område, bør brøyte samtidig med kommunal brøyting.

 

2004-03  Årsmøte

                 Aktuelle datoer: 

03.03.04

                 10.03.04

                 17.03.04

                

Forberedelser til årsmøtene vil bli gjort i et felles styremøte i forkant.

 

Årsmøtet/årsmøtene avholdes i Oksviken barnehage onsdag 10. mars. Innkallingen må senest være beboerne i hende 10. februar, vi ble enige om 8. februar. Innkallingen skal inneholde:

·                              informasjon om årsmøtet (hvor, når, frister for å sende inn forslag – 17. februar)

·                              en foreløpig saksliste, herunder opprettelsen av en ungdomsgruppe og natteravntjeneste

·                              orientering om bredbånd/kabelfjernsyn

·                              orientering om sammenslåing

·                              forslag til nye vedtekter for den sammenslåtte foreningen

 

Sakslisten sendes ut 2 uker før årsmøtet, senest 30. mars.

 

PS. Ifølge kalenderen er 10. mars en tirsdag, ikke en onsdag. Hvilken dag skal årsmøtet være?

 

Fordeling av innkallingen:

Tormod: Urteveien/Lavendelåsen/Kamillekroken

Eva: Safranstien/Anisveien/Kanelveien

Astrid: Kardemommekroken/Saltstien 13-26/Timianfaret

Tove: sitt område

Dag: Laurbæråsen/Søndre Rødsvei

Harald: Muskatkroken

 

                 Velforeningen vedtok følgende saksgang på årsmøtet:

                 For Oksviken II velforening:

·                              årsberetning

·                              regnskap

·                              sammenslutning mellom de to velforeningene på feltet

                 Felles, dersom sammenslutning blir vedtatt:

·                              nye vedtekter

·                              bredbånd/kabeltv

·                              natteravntjeneste i Oksviken

·                              opprettelse av ungdomsgruppe

·                              orden på feltet

·                              styrets forslag til handlingsplan og budsjett

·                              valg

 

2004-02  Valg

                 Følgende stiller til valg som styrerepresentanter i det nye styret:

                 Dag Eidet,

Jonny Engene,

Harald Røsholt

                 Velforeningen vil ta kontakt med egen valgkomite for å jobbe videre med saken.

 

Styrets sammensetning/valgkomité.
På årsmøtet 2003 i Oksviken velforening ble det bestemt at de ulike områdene skulle velge styremedlemmer. Johnny og Harald ønsker å fortsette fra grendelaget, det samme gjør Dag fra velforeningen. Astrid prøver å få tak i et styremedlem fra Kardemommekroken/Saltstien 13-26/Timianfaret, Tormod finner en fra Urteveien/Lavendelåsen/Kamillekroken, Eva finner en fra Safranstien/Anisveien/Kanelveien.

 

 

2004-01  Sammenslåing av Grendelaget og Velforeningen.

                 Sammenslåingen av de to foreningene tiltenkes gjennomført ved at Grendelaget og Velforeningen tar stilling til sammenslåingen hver for seg. Til dette kreves  simpelt flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Deretter vedtas nye vedtekter som foreslått. Dette fordrer kvalifisert/ 2/3 flertall. Forslag fra arbeidsgruppe bestående av Tormod Skolt og Harald Røsholt for nye vedtekter ble diskutert. Det ble foretatt endringer og tilføyelser på navnvalg, samt i paragrafene 2,3,4, og 5.7. Komplett vedtektsforslag vil bli skrevet av Harald Røsholt og vedlagt informasjonsskrivet med kommentarer til sammenslåingen. (se også sak 2003-23)

 

Harald har laget et skriv om sammenslåingen. Skrivet ble lest opp, og det fikk tilslutning.

 

 

2003-23   Vedtekter for velforeningen.

Siden vi planlegger å slå sammen velforeningen og grendelaget, må vi utarbeide felles vedtekter. Forslaget til nye vedtekter er utarbeidet av en representant fra hver velforening, Tormod Skolt fra oss. Vi gikk gjennom forslaget, som vi gjorde mindre endringer til, og ellers sluttet oss til.

 

2003-22   Tele-Tilbud

Presentasjon av teleselskapet PGOne. Selskapet presenterte tilbud som de har til kunder. Tilbudet innebærer at velforeningen kan tjene penger. Tilbudet vil bli vurdert i forbindelse med bredbånd-kabelanleggsaken.

 

2003-21   Asfaltering

Eva har fått bekreftelse fra kommunen om at den vil asfaltere kantene etter legging av bredbånd. Eva tar også opp asfaltering av veiene på feltet, særlig er nederste del av Krydderveien dårlig.

 

2003-20   Gangveier

Lys på gangstien Kardemommekroken/Safranstien og (eventuelt) Anisveien/Urteveien. Astrid tar opp saken med kommunen.

 

Tormod ordner med barking av gangveien Anisveien/Urteveien.

 

2003-19   Ballbanen

Lys på ballbanen: Astrid undersøker hvorvidt lysene er slått på og ber eventuelt om at de blir det.

 

2003-18   Juletrefest

Eva og Oddbjørn er ansvarlige for juletrefesten, som blir 11. januar. Dette blir et fellesarrangement med Grendelaget

 

Det blir juletrefest lørdag 10. januar kl. 15.00 på Menighetssenteret. Rød og Hurrød skolekorps spiller. Styret bevilget kr. 2.500,- for arbeidet. I tillegg til at korpset spiller, er de nisser og deler ut pakker og arrangerer leker. De ordner også med sanger.

Juletrefest 10.1.04 i aulaen på Rød barneskole. 34 barn og 30 voksne er påmeldt. Vi begynner å gjøre i stand kl. 13.00.

 

Innkjøp:

Fruktkurv, 1 stor Kong Haakon, 3 poser kaffe, 2 kasser julebrus, sugerør, 5 mindre sker konfekt/dessertsjokolade, 4 pakker røde servietter, 5 gevinster á kr. 50,- hos Lekehjørnet – Oddbjørn handler inn.
10 små planter: Eva handler inn
Godteposer: Astrid bestiller og henter hos Brynild
Loddbøker: Tormod handler inn.
Vi baker 1 kake hver, dessuten tar vi med kaffekanner.
Astrid ringer Rød barneskole og hører om det er juletre i aulaen.

 

2003-17   Sandvolleyballbane.

Samtidig som Astrid sjekker grunneierforholdene, undersøker hun muligheter for alternativ(e) plassering(er) for en sandvolleyballbane, som ble etterspurt av ungdommer og foreldre.

 

En ansatt i kommunen ønsket befaring sammen med Oddbjørn. Oddbjørn arbeider med saken .

 

Astrid skriver brev til kommunen angående møte om plassering av sandvolleyballbane.

 

2003-16  Reguleringsplaner.

                  Astrid orienterte om planene for nye boliger på eksisterende hyttetomter syd for Kardemommekroken.

 

Reguleringsplan for området Muskatfeltet. Det foreligger en reguleringsplan for området. Styret tar planen til etterretning, men ønsker at miljøstasjonen flyttes fra dette området til innunder fjellet i nederste bakken i Krydderveien. Astrid skriver brev.

 

 

2003-15   Trær.

Eva tar opp trær som er til sjenanse i Urteveien.

 

2003-14   Veiforhold.

Eva tar kontakt med kommunen angående vedlikehold av veiene på feltet.

 

Brøyting av private veier.

Velforeningen er ikke uvillig til å betale brøyting av private veier på feltet. Astrid undersøker hvilke veier som er private.

Oksviken II velforening vil heretter betale for brøyting av private veier for sine medlemmer.  Astrid arbeider med saken for å finne ut av eierforholdene.

 

 

2003-13   Parkering på feltet.

Astrid lager en parkeringslapp på vegne av styret med henstilling om hensynsfull parkering.

 

2003-12   Kataloger etc .

Britt har kataloger, Eva henter kataloger og sørger for omadressering av post.

 

2003-11   Møtereferat.

Dag viste et forslag på hvordan det kunne gjøres.

 

2003-10   Regnskap

Oddbjørn tar kontakt med Britt, får opplæring i føring av regnskapet og får overført det. Dag overtar oversikten over kontingentutsending, vi prøver å få ut kontingenten før sommeren.

 

2003-09   Biloppstillingsplass/butikkplass/lekeplass.

                  Astrid skriver brev til forslagsstillerne og forklarer situasjonen.

 

Bilvrak i Krydderveien: Tormod undersøker saken.

 

 

2003-08   Lekeplass.

Astrid henvender seg til kommunen angående reguleringen for lekeplassen på hjørnet av Muskatkroken/Krydderveien.

 

Lekeplass Kamomillekroken. Det har vært skriverier i Fredriksstad Blad fordi lekeplassen ikke er ferdigstilt, og Eva har vært på befaring med Ken-Nor, Brødrene Lie og Fredrikstad kommune. Brødrene Lie har fylt på sten, men Ken-Nor har ikke utbedret noe. Plassen er derfor ikke klar til å bli tatt over, og kommunen setter inn folk for å ferdigstille plassen.

 

2003-07   Ansvarsoverføring til det nye styret.

Astrid henter permer hos Sylvi Espenes og sørger for omadressering av post. Dag henter kantklipperen samme sted. Oddbjørn snakker med Britt om kassererjobben.

 

2003-06   Trafikksikkerhet.

Eva snakker med beboere i Urteveien om beskjæring av trær for å gjøre veien mer oversiktlig og mindre trafikkfarlig. Vi diskuterte trafikkforholdene, det er enighet om at parkering av biler i veien er til irritasjon og kan skape farlige situasjoner. Det er klart at trafikketaten ikke ønsker å gripe inn for å håndheve parkeringsbestemmelsene, men styret kan kanskje lage brev som vi gir til bileiere som parkerer ulovlig.

 

Skilter om ulykkespunkt. Astrid tar kontakt med Nor-skilt i Moss for pris på slike skilt.

 

Veiskilt: Astrid har undersøkt kostnadene til veiskilt. Hvert skilt koster kr. 1979,- Astrid undersøker med politiet om mulighetene for å sette opp skiltene.

 

Ett Barn leker-skilt er vekk, Eva prøver å finne det.

 

Astrid skriver brev til kommunen angående møte om plassering av speil/fareskilt.

 

 

 

2003-05   Grunneierforholdene.

Dag undersøker grunneierforholdene på feltet med kommunen.

 

Astrid skriver brev til kommunen og ber om å få et kart over feltet med oversikt over grunneierne.

 

2003-04   Samarbeid med grendelaget.

Velforeningen har gjennom flere år samarbeidet med grendelaget, bl.a. om arrangement av juletrefesten. Dag sonderer mulighetene for et nærmere samarbeid med grendelaget. 

 

Dag har sondert forholdene. Han skal snakke med formannen og den som er ansvarlig for bredbånd.

 

Møtet diskuterte hvor mange velforeninger det bør være eller som det er ønskelig at det er på feltet. Stemningen for en sammenslutning mellom foreningene var positiv, men dette er en årsmøtesak i de to foreningene.

 

Fra fellesmøtet: Det ble dannet en miniarbeidsgruppe som skulle arbeide med sammenslutningen mellom Oksviken II velforening og Oksviken grendelag. Tormod Skolt er representant fra velforeningen.

 

2003-03   Bredbånd/kabel-TV.

Dag arbeider med å skaffe mer informasjon til neste styremøte, vi bør undersøke interessen på feltet og sende ut et skriv om det.

 

Johnny Engene og Dag Eidet orienterte:

Telenor eier stammen opp, og innbyggerne eier grenene av kabelfjernsynsnettet på feltet. Bredbånd krever en kapasitet på 862 megahertz på nettet. Trinn 1 (stort sett Laurbæråsen) har en kapasitet på 300, mh, trinn 2 på feltet (stort sett resten) har en kapasitet på 450 mh. Det er derfor uansett nødvendig med oppgradering av nettet hvis/når bredbånd kommer.

                 Vellet har gjort en prisforespørsel til Telenor tidligere og fikk da en pris på kr. 2.800,- for tilkobling til bredbånd. Vi ønsker en tilkoblingspris som ikke overstiger kr. 1.000,- inkludert en oppgradering av kabelfjernsynsnettet, slik at vi er i stand til å motta signaler til digitalfjernsyn.

                 Dag og Johnny har vært i møte med Telenor Avidi og har fått et overslag fra selskapet. Et foreløpig tilbud innebærer en pris på kr. 357,- pr. mnd pr husstand i tillegg til tilkoblingssummen. I prisen ligger bredbånd og modem. Dessuten må man kjøpe et nettverkskort (kr. 110,-), som er en engangsinvestering. For kr. 357,- pr. mnd får man tilgang til internett hele døgnet. 862 mh-nettet kan romme telefon, men man betaler for tellerskritt.

                 Telenor er ikke uvillige til å sponse medlemmene av velforeningen/grendelaget om vi for eksempel var villige til å kreve inn avgiften. Ved en eventuell kontraktsinngåelse kan velforeningen/grendelaget gå inn på en ordning der Telenor for eksempel disponerer nettet slik at de følgelig er ansvarlige for å oppgradere det. (Pr. i dag er parabolsignaler for øvrig dyrere enn kabelfjernsyn.)

 

Hva gjør vi videre?

Kontakter kommunen, som holder på med å legge ned bredbånd på feltet

Kontakter UPC

Kontakter eventuelle andre selskaper som er interessante for oss for flere tilbud

 

Dag orienterte om ulike tilbud. Det har vært kontakt med Telenor Avidi, Bravida, Fredrikstad elektro, Martinsen & Sønn, Se Det Nå, Fredrikstad kommune og Post- og teletilsynet. Styret gjorde følgende enstemmige vedtak:

Styret i Oksviken II velforening tilkjenner Dag Eidet å bruke inntil kr. 5.000,- til utarbeidelse av kart over kabeltvnettet på feltet.

 

Vi går inn for at vi skal eie nettet selv, hvis dette er mulig, eventuelt vil Telenor Avidi eie det. Dag fortsetter å arbeide med saken.

 

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Bravida, UPC, Telenor Avidi, Martinsen og sønn og kommunen. I løpet av desember skal det foreligge tilbud fra Telenor Avidi og tre andre firmaer. Kontakten med kommunen har ført til at Oksviken nå er et pionerfelt som skal være med i en utviklingsgruppe. Vi ønsker å bygge ut slik at vi eier anlegget selv.

 

Astrid leste opp brev fra Dag. Vi venter på tilbud fra Telenor, Bravida og Fredrikstad energimontasje. Vi forventer tilbud primo januar.

 

Jonny informerte om arbeidsgruppas innhenting av priser på utbygging av eget nett. 5 aktører, henholdsvis Telenor, UPC, FEAS, Bravida og Østfold Antenneservice har respondert på vår forespørsel. Tilbudene er ikke direkte sammenlignbare, ettersom  det opereres med ulike vilkår for garantitid, serviceavtale og forsikringsdekning.

 

Telenor har kraftig forbedret utgangstilbudet sitt. Likevel fremstår FEAS sitt tilbud som det rimeligste med et kostnadsestimat på 1995 kr pr husstand som vil dekke nødvendig gravearbeid, oppgradering av eget nett, og en sikkerhetspool av midler tilsvarende 7,5 %.

 

Telenor Avidi fremstår som sannsynlig leverandør av signaler og bredbånd.

 

Dersom Søndre Rødsvei med sine fem husstander tilsluttes opplegget, vil dette medføre en økning av utgiftene på tilbudet på ca. 34000 kr,-  Det var vilje i styret for en subsidiering på utgiftene ut over egenkostnaden på 1995,- pr husstand.

 

ADSL-utbyggingen på feltet løser ikke problemet i forhold til digitale tv-signaler fra 2008. I ventetiden er det selvsagt opp til den enkelte husstand å tegne kontrakter her, men styrene vil arbeide for en ren bredbåndsløsning.

 

Beboerne må tidlig bli gjort kjent med at tv-signalnettet eies av vellet. Som en konsekvens av ikke betalt tilknytningsavgift og/ eller medlemsavgift, kan signalene bli kuttet fra Telenor.

 

                 Vedtak:

 

                 FEAS benyttes som utbygger av kabelnettet.

                 TELENOR AVIDI vil være den signalleverandøren som det nye vellet bør engasjere.

 

Vilje i begge styrene for å utarbeide et informasjonsskriv i forkant av innkalling og gjennomføring av årsmøter. Jonny og Dag utarbeider tilbudet i detalj, med hjelp fra Astrid og Tove.

 

Styret har fått tilbud om bredbånd/kabelfjernsyn. Vi går inn for at Bravida/Fredrikstad Elektromontasje får jobben. Dag sender ut en e-post til de beboerne på feltet som har oppgitt adresse, styret sender et skriv som vedlegg til innkallingen til årsmøtet.

 

Vi ble enige om følgende framgangsmåte:

·                              vi sender ut informasjon med sakspapirer til årsmøtet

·                              vi har avstemning om saken på årsmøtet

·                              hvis årsmøtet sier ja til utbygging, går styret til beboerne og får bekreftende underskrift fra alle

 

Følgende forslag ble vedtatt på årsmøtet:

Oksviken II velforening gir sin tilslutning til utbygging av bredbånd for internett og oppgradering av kabelfjernsynssignler for mottak av digitale tvsignaler. Hver boenhet forplikter seg til å betale kr. 2.500,- for dette arbeidet.

 

Hvis årsmøtet gir sin tilslutning til dette med 2/3 flertall, sørger det nye styret for at alle beboerne skriver under en kontrakt.

 

2003-02   Regnskapsprogram.

Dag får fullmakt til å kjøpe inn et dataprogram til regnskapet.

 

2003-01   Konstituering av nytt styre/ansvarsområder

Arbeidsoppgavene i styret ble fordelt på følgende måte:

Leder: Eva Efterdal

Nestleder: Dag Eidet,

Kasserer: Oddbjørn Pedersen

Sekretær: Astrid Weel Sannrud,

                Styremedlem: Tormod Skolt,