Leders årsmelding til årsmøte 2010

Årsmelding 2010 Oksviken II Vel

Styrets medlemmer 2010

Styret har bestått av følgende representanter:

Leder Dag H Eidet - Laurbæråsen 14

Nestleder: Tor Atle Åslie - Paprikakroken 4

Sekretær Anne Cecilie Mikkelsen - Persillesletta 7

Kasserer Paul Widerøe - Krydderveien 39

Materialforvalter: Jens Inge Fjelle - Søndre Rødsvei 3

Styremedlem Håkon Kvarsvik - Paprikakroken 8

Møter/velnytt

Det har i løpet av 2010 blitt avholdt 4 styremøter,  og distribuert 4 utgaver
 av Velnytt med aktuell informasjon til all husstander innenfor området.

Det er mottatt et brev fra kommunen om at de vil komme på befaring,
 angående brevet vi sendte med oppfordring til kommunen om støtte til
 utbedringer i feltet. Brevet lovet å komme tilbake med nytt innen kort tid.
 Intet er skjedd.

Kontingentinnbetaling:

245 av 272 Betalte medlemskap i 2010- dette utgjør en andel på 
 
90,1 % (en oppgang på 0,7%) Medlemsandelen må dog betegnes å
 være meget tilfredsstillende. Det flytter stadig inn nye i Persillesletta,
 så dette er potensiale for nye betalende medlemmer.

Saker behandlet av styret

 Brøyting

Det ble det leiet inn brøytehjelp også i 2010

 Lokal Rusken- Vår/Høst

Det ble gjennomført Rusken både høst og vår i egen regi. Det ble leid
inn kun 6 kontainere. Gjennomføringen var tilfredstillende.

  Utlodning i fbm årskontingent

Det ble foretatt utlodding av gevinst blant de som hadde betalt kontingent
 innen fristens utløp; Gevinsten gikk til Krydderveien 40.

Velkommen brosjyre

Brosjyre "Velkommen til oss i Oksviken II" er delt ut til alle nykommere
i feltet i 2010. Brosjyren blir godt mottatt.

 Lekeplass befaring

Lekeplassbefaring ble foretatt  sommeren  2010 og handlingsliste
utarbeidet.  Penger satt av budsjettmessig. Fast sak årlig.

 Dugnadsarbeid

Det ble ikke gjennomført en dugnad i Vel-regi i 2010.  

Lekeplasser

Det har ikke vært gjennomført dugnader på lekeplassene i 2010.
Derimot blir det startet opp dugnad i nær framtid ved Lavendelåsen.

Forskjønning generelt

Det ble også i 2010 hengt opp ampler i Krydderveien. Ordningen har
gitt kun positive tilbakemeldinger .

 Hjemmeside

Hhjemmesiden har vært oppe og gått i ca 3 år nå, og den blir oppdatert
med jevne mellomrom. Det har et godt besøkstall på over 26 000,
 siden den ble nyetablert, noe styret ser seg vel fornøyd med!

For styret

Dag Eidet/ Leder

Årsberetning Antennelaget 2010

2010 har vært et år med normal drift. De fleste av medlemmene har
 betalt inn ”kontingenten” til rett tid.  Imidlertid har vi måttet sende ut
 purringer til et mindretall ved et par anledninger. Dette medfører en
 del merarbeid som ikke vært om alle hadde betalt i tide. Det vurderes
 fra neste periode (sommer 2011) å innføre fakturautsendelse til
 gjengangere mot tillegg for fakturering. Ellers vises til rapport fra revisor.

For styret

Dag Eidet/ Leder

Leders årsmelding til årsmøte 2009

Årsmelding 2009 Oksviken II Vel

Styrets medlemmer 2009

Dag Eidet                Laurbæråsen 14

Tore Cato Karlsen    Lavendelåsen 21

Jonny Engene          Krydderveien 83

Ole Mæhlum           Urteveien 6

 Tor Atle Åslie       Paprikakroken 4

 Jens Inge Fjelle    Søndre Rødsvei  5

Tanja Kolstad   Persillesletta  11

Møter/velnytt

Det har i løpet av 2009 blitt avholdt 4 styremøter,  og distribuert 4 utgaver av Velnytt med aktuell informasjon til all husstander innenfor området.

Det er initiert et møte med kommunen (skriftlig) for å rydde opp i problematikk rundt belysning av gangveier, oppsetting av kjøretøyhindere etc. Høsten 09. Svar gitt vinter 2010, med positiv påtegning; de vil behandle våre saker og sammenkalle til et møte i 2010.

Styret hart hat møte med Blink Hus, for å få opplysninger om prospekter etc. De har lovet oss et samarbeid, hvor vi skal få inflytelse ifm opparbeiding av utearealer. De skal også gi oss informasjon om videre utbygging!

Kontingentinnbetaling:

242 av 270 Betalte medlemskap i 2009- dette utgjør en andel på   89,5 % (en nedgang på 1,3%) Dette er en nedgang i antall medlemmer på 3 husstander, men nedgangen er mindre enn i fjor  1,3 % (2,1) med bagrunn i at feltet har blitt utvidet  med 3 husstander. Medlemsandelen må dog betegnes å være meget tilfredsstillende.

 Saker behandlet av forrige Årsmøte

 Det ble foreslått at Krydderveien 36 – 48 / 53 – 75 / 77-101 skulle få  et egne  veinavn.

 Forslaget ble godtatt av årsmøtet, og sendt tilbake til Harald Røsholdt som fikk fullmakt til å  innkalle til beboermøte for videre arbeid med saken. Beboermøtet kom imidlertid fram til at de ikke ønsket omdøping, og det ble derfor ingen endring av navn. Øvre del av Krydderveien med private avstikkere forblir Krydderveien som idag.

Saker behandlet av styret

 Brøyting

Det ble det leiet inn brøytehjelp også i 2009

 Lokal Rusken- Vår/Høst

Det ble gjennomført Rusken både høst og vår i egen regi. Det ble leid inn kun 6 kontainere, da det forekom at enkelte tok seg til rette og kastet hvitevarer etc i grovavfallskontaineren, noe vi ikke har økonomi til å betale for. Nå settes det kun ut kontainere for hageavfall. Grovavfall må heretter kastes ved kommunens fellesaksjon, ev Øra. Gjennomføringen var tilfredstillende og vi har med dette funnet et passende nivå for kommende år.

  Utlodning i fbm årskontingent

Det ble foretatt utlodding av gevinst blant de som hadde betalt kontingent innen fristens utløp; Gevinsten gikk til Paprikakroken 10.

Velkommen brosjyre

Brosjyre "Velkommen til oss i Oksviken II" er delt ut til alle nykommere i feltet i 2009. Brosjyren blir godt mottatt.

 Lekeplass befaring

Lekeplassbefaring ble foretatt  sommeren  2009 og handlingsliste utarbeidet.  Penger satt av budsjettmessig. Fast sak årlig.

 Dugnadsarbeid

Det ble gjennomført en dugnad i Vel-regi i 2009.  Ifbm Høstrusken hadde vi dugnad på Fotballbanen. Godt frammøte, men vi så behov for en økt til ila våren 2010. Planlagt gjenomført i mai-juni. Det ble også arrangert aktiviteter for barna ifm dugnaden. Vellykket arrangement, som vi vil tilstrebe å gjenta.

Idrettsplass.

De nye fotballmålene ble montert under dugnaden og de gamle ble fraktet til Gressvik idretsplass,Trondalen. Det ble kjørt på bark rundt grusbanen, og det ble ryddet opp.

Lekeplasser

Det har ikke vært gjennomført dugnader på lekeplassene i 2009.

Høyspent-trasé.

Saken er løst. Høyspenten er lagt i bakken gjennom feltet.

Forskjønning generelt

Det ble også i 2009 hengt opp ampler i Krydderveien. Ordningen har gitt kun positive tilbakemeldinger .

 Hjemmeside

Den nye hjemmesiden har vært oppe og gått i ca 2 år nå, og den blir oppdatert med jevne mellomrom. Det har et besøkstall på over 10 000, siden den ble nyetablert, noe styret ser seg vel fornøyd med!

 

For styret

Dag Eidet/ Leder

Leders Årsmelding til Årsmøtet 2008

Årsmelding 2008

Oksviken II Vel

Styrets medlemmer 2008

Dag Eidet                Laurbæråsen 14

Tore Cato Karlsen    Lavendelåsen 21

Jonny Engene          Krydderveien 83

Ole Mæhlum           Urteveien 6

Ragnar Brathaug      Pepperkroken 2

Elisabeth Stensrud   Kardemommekroken 8

Tanja Kolstad   Persillesletta 11

Møter/velnytt

Det har i løpet av 2008 blitt avholdt 4 styremøter,  og distribuert 6 utgaver av Velnytt med aktuell informasjon

til all husstander innenfor området.

Styret har deltatt i ett møte med kommunen ifb flyktningeboligen

Kontingentinnbetaling:

245 av 267 Betalte medlemskap i 2008- dette utgjør en andel på   91,8 % (en nedgang på 2,1%)

Dette er en økning i antall medlemmer på 16 husstander, men en nedgang på 2,1% med bagrunn i art feltet har

blitt utvidet  fra med 23 husstander. Medlemsandelen må dog betegnes å være meget tilfredsstillende. 

 

 

 

Saker behandlet av styret

Brøyting

 Det ble det leiet inn brøytehjelp også i 2008

Lokal Rusken- Vår/Høst

Det ble gjennomført Rusken både høst og vår i egen regi. Det ble leid inn noen flere kontainere enn året før, noe som resulterte i kortere avstand til tømming for flere husstander. Gjennomføringen var tilfredstillende og vi har med dette funnet et passende nivå for kommende år.

  Utlodning i fbm årskontingent

Det ble foretatt utlodding av gevinst blant de som hadde betalt kontingent innen fristens utløp; Gevinsten, en allværskikkert , gikk til fam Hansen i Krydderveien 29.

Bredbåndsaken

Tidligere avtale utløp ved årsskiftet 07/08.  Det ble inngått ny leverandøravtale med Canal Digital for levering av signaler til Oksviken. Den nye avtalen tredde ikraft fra 1/4-08. Det ble dannet et antennelag med eget regnskap. Antennelagets styre har arbeidet en del med innkjøringsproblemer, som etter hvert har stagnert og normal drift er etablert.

  Velkommen brosjyre

Brosjyre "Velkommen til oss i Oksviken II" er delt ut til alle nykommere i feltet i 2008. Brosjyren blir meget godt mottatt.

Lekeplass befaring

Lekeplassbefaring ble foretatt 25. juni 2008 og handlingsliste utarbeidet, og gitt ut i Velnytt. Penger satt av budsjettmessig. Fast sak årlig.

Postkasse.

Postkassen ble flyttet fra stativ nederst i Krydderveien, til miljøstasjonen. Denne er dog på mystisk vis blitt fjernet- oppdaget nylig. Det nye styret må ta tak i denne problemstilling, og få hengt opp en ny!

Dugnadsarbeid

Det er ikke blitt gjennomført dugnader i Vel-regi i 2008.

Idrettsplass.

1 nytt fotballmål til fotballbanen ved barnehaven er levert 31.3.2008. Da hadde vi 2 overdimmensjonerte mål. Det ble derfor gjort en byttehandel med Gressvik IF hvor de fikk vår 2 stre mål, og vi fikk noen mindre i bytte. I tillegg har vi kjørt på noen lass med subus og planert ut.

Lekeplasser

Det ble besluttet å kjøpe inn et kampingbord til hver lekeplass.

Høyspent-trasé.

Saken ser ut til å løse seg. Styrets Nestleder har mottatt brev fra Fortum som løver å legge kabelen som berører feltet i bakken. Arbeidene stipuleres til å starte iløpet av 2008. Det må forventes en del anleggsarbeid med redusert fremkommelighet i feltet i omleggingsperioden. 

Forskjønning generelt

  Det ble også i 2008 hengt opp ampler i Krydderveien.  For 2009 er det bestilt 2 ekstra, og dermed vil antallet være totalt 8. Ordningen har gitt kun positive tilbakemeldinger .

Hjemmeside

Ny hjemmeside er etablert, med nytt design.  Det nye designet er noe forenklet og ikke så oversiktlig som ønskelig.  Styret vil se seg om etter en bedre platform å legge den på, men anser at den nåværende platformen er å leve med midlertidig. Det er også innkjøpt nytt domenenavn. Den nye adressen er oksvike2vel.net

For styret

Dag Eidet/ Leder

Leders Årsmelding til Årsmøtet 2007

Årsmelding 2007

Oksviken II Vel

               

Styrets medlemmer 2007                                    

Leder                                Dag Eidet                         Laurbæråsen 14

Nestleder                        Hanne Lothe                 Søndre Rødsvei 2

Kasserer                          Jonny Engene                Krydderveien 83

Sekretær                         Ole Mæhlum                 Urteveien 6

Materialforvalter         Ragnar Brathaug           Pepperkroken 2

Styremedlem                Elisabeth Stensrud      Kardemommekroken 8

 

Møter/velnytt        

Det har i løpet av 2007 blitt avholdt 5 styremøter, og distribuert 3 utgaver av Velnytt med aktuell informasjon til all husstander innenfor området. Det ble også avholdt et møte i Forskjønningskommiteen.

Kontingentinnbetaling       

229 av 244 Betalte medlemskap i 2007- dette utgjør en andel på   93,9 % (en nedgang på 2%) Dette må sies (til tross for nedgangen)å være meget tilfredsstillende. 

Saker behandlet av styret       

Brøyting

Til tross for lite snø, ble det leiet inn brøytehjelp også i 2007 Lokal Rusken- Vår/Høst               . Det ble gjennomført Rusken både høst og vår i egen regi.  Suksess igjen.  Vi  vil fortsette med dette om ikke støtten fra kommunen kommer tilbake

Dugnader

Gressvik Lokalsamfunnsutvalg gjennomførte vårdugnad også i 2007. Styret organiserte dugnaden og beboerne stilte velvillig opp. Målet med dugnaden var å rydde i fellesområdene i feltet; veigrøfter, parkeringsplasser, lekeplasser etc forut for vår lokale Ruskenaksjon. Bra tiltak!

Det ble søkt om kr 6000 til dugnad på lekeplassen i Urteveien. Utbetalt mot kvitteringer.

Sylvi Espenes arrangerte dugnad langs Krydderveien på samme tid som Høstrusken. Dette var vellykket og det vurderes å gjentas til våren.

Utlodning i fbm årskontingent

Det ble foretatt utlodding av gevinst blant de som hadd betalt kontingent innen fristens utløp; Gevinsten, et digital kompakt kamera, gikk til fam Odd Pedersen, Muskatkroken 16.

Bredbåndsaken

Gjeldende avtale utløp ved årsskiftet 07/08.  Styret forhandlet fram ny leverandøravtale med Canal Digital for levering av signaler til Oksviken. Den nye avtalen som vureres som meget god, tredde ikraft fra 1/4-08. For å komme i mål med denne ble et antennelag skilt ut fra VELet som egen selvstendig underenhet, mede eget regnskap. Styret i VEL'et fungerer som Interrimstyre fram til Årsmøte.

Velkommen brosjyre

Brosjyre "Velkommen til oss i Oksviken II" redigert og delt ut til alle nykommere i feltet i 2006. Brosjyren blir meget godt mottatt. Det er delt ut 16 brosjyrer i 2007.

Lekeplass befaring                

Lekeplassbefaring ble foretatt 5. juni 2007 og handlingsliste utarbeidet, og gitt ut i Velnytt. Penger satt av budsjettmessig. Fast sak årlig.

Omdisponering av arealer

 Omdisponering av fellesarealer; Huseierne i delfelt 1 betalte et refusjonsbeløp til Onsøy kommune ved innflytting, ca midt på 1980. Beløpet var en refusjon til kommunen for tomtegrunn til bl.a. grønne områder, lekeplasser, gangstier, biloppstillingsplass. En overenskomst mellom Velforeningen og Onsøy Kommune gjorde klart at Kommunen skulle forelegge for Velforeningen alle salg og omdisponeringer i området før iverksetting. Det planlegges en befaring om dette.

Natteravn

Natteravnordningen ble besluttet nedlagt på Årsmøtet 2006- grunnet dårlig oppslutning.

Belysning

Det jobbes med å få til belysning langs stien fra Krydderveien til Barnehagen. Denne "nøtten" ser ut til å kunne løsne i 2008. I tillegg ble fotballbanen mørklagt i vinter, da flombelysningen sluknet. Dette har også vært en vrien nøtt å få nytt lys til da det er dissens om hvem som eier stolpen. Saken ser ut til å trekke ut i 2008.

 

Fotballbanen

Det har vært behov for nytt forballmål da det gamle er knekt på midten. Nytt mål er skaffet, og det er besluttet å fornye det andre målet også i 2008. Det ene gamle målet (som fortsatt er helt, men noe slitt), vurderes satt opp på lekeplassen i Urteveien

Forskjønningskommite

Det blir også i 2008 hengt opp ampler i Krydderveien. Amplene ble bestilt i Desember 2007.

Tiltak Barn/Unge

Vi fikk tilsagn om tippemidler til bruk på nærmiljøanlegg. Arbeidsgruppen med frivillige ungdommer brukte så lang tid på dette arbeidet at de ble "for gamle" og fikk andre interesser. Prosjektet døde ut. Styret har tatt over prosjektet og ser seg om etter andre måter å finansiere dette på. Det ser ut til å være en løsning på gang som inbefatter Ballbinge,Skatboardrampe etc. Blir gitt orientering på Årsmøte.

Høyspent-trasse

Saken har vært meget tung å jobbe med. Bl.a. For å få fortgang i denne har styret bedt om ett ekstra styremedlem i fra 2008. Det vil dermed satses hardere på å få denne saken løst.

Reguleringsplan nye Delfelt

Det jobbes med å få info som kan tilflyte VELets medlemmer

Hjemmeside

Ny hjemmeside er etablert, med nytt design. Pga stort arbeidspress hos webmaster, er ikke innholdet fornyet på en stund. Styret håper å få fortgang i det arbeidet utover våren

Annet

I tillegg arbeides det med å få til en bedre dialog med kommunen, bl.a. Ifbm høringsuttalelser i nyetableringer av delfelt, samt bevisstgjøring av kommunens nyetablerte omsorgsbolig.

      

      

For styret  

                        Dag Eidet/Leder

Leders Årsmelding til Årsmøtet 2006

Årsmelding 2006

 Oksviken II Vel

Styrets medlemmer 2006

Leder

Dag Eidet  Laurbæråsen 14

Nestleder

Hanne Lothe  Søndre Rødsvei 2

Kasserer

Jonny Engene  Krydderveien 83

Sekretær

Ole Mæhlum   Urteveien 6

Styremedlem

Ivar Otto Voll   Urteveien 17

Hanna Lorentzen   Krydderveien 75

Møter/velnytt

Det har i løpet av 2006 blitt avholdt 7 styremøter, og distribuert 3 utgaver av Velnytt med

aktuell informasjon til alle husstander innenfor området.

Kontingentinnbetaling:

231 av 241 Betalte medlemskap i 2006- dette utgjør en andel på   95,9 %

Dette må sies å være meget tilfredsstillende.  Ett av de 10 ikkebetalende har uttrykt at han

ikke vil ha noe med VELet å gjøre! Han bebor forøvrig ikke huset (står tomt).

Saker behandlet av styret

Brøyting

Brøyte-sjåførene fikk slengt slibrigheter etter seg og vil slutte å brøyte for oss.  Styret vil kontakte enkelte husstander hvor dette har skjedd og motivere for fortsatt brøyting!

Rusken

Det ble gjennomført Rusken både høst og vår i egen regi. Suksess. Vil bli gjentatt om ikke støtten fra kommunen kommer tilbake

Hærverk

Det ble rapportert om hærverk på postkasser og dører i feltet. Intet styre kan gjøre noe med. En sak mellom skader og skadelidt, samt ev politiet. Vi konstaterer at det foreløpig er kun sporadiske hendelser

Utlodning i fbm årskontingent

VELet kjøpte en dekoder og loddet den ut som "gulrot" for innbetaling av kontingent for 2006. Loddtrekning skjedde på Årsmøtet (2005), og heldig vinner var Fam Jensen i Lavendelåsen 13. Dette var en god erfaring, da vi fikk inn mange kontingenter innen fristen, bedre oppslutning enn tidligere år. Ordningen gjentas.

Bredbåndsaken

Bredbåndet har virket et par år, og er egentlig avsluttet. Etterarbeider er foregått sporadisk, men tendensen er at beboerene stort sett er fornøyd.

Sanering av gamle dokumenter

Gamle dokumenter fra gamle Oksviken VEL er sannert. Dokumentene fra gamle Grendelaget gjenstår en del arbeid.

Velkommen brosjyre

Brosjyre "Velkommen til oss i Oksviken II" er produsert og delt ut til alle nykommere i feltet i 2006. Brosjyren blir meget godt mottatt, og orningen anbefales å fortsette!

Lekeplass befaring

Lekeplassbefaring er foretatt og handlingsliste utarbeidet, og gitt ut i Velnytt. Penger satt av budsjettmessig. Fast sak årlig. Det ble ikke utbetalt penger fra dette budsjettkapitletda ingen søknad om bruk kom inn.

Dugnadsarbeid

Retningslinjer for dugnadsarbeid ble utarbeidet og gjengitt i Velnytt og på hjemmeside

Natteravn

Natteravnsaken fortsetter med dårlig oppslutning. Prøvetiden er snart omme iht årsmøte 2005's vedtak- at ordningen skal nedlegges hvis ikke bedring i nytt prøveår (2006). Det har ikke vært villighet blant VELets medlemmer til å delta i 2006.

Belysning

Belysning av gangstier i feltet er en sak det har vært jobbet med i flere år. Styret har ikke kommet i mål, og vil fortsette å jobbe med saken.

Forskjønningskommite

Forskjønningskommiteen ledet av vår sekretær har vært i aktivitet, og lovet å gi forslag til handlingsplan på årsmøtet.

Forskjønning generelt

Styret startet arbeid med å få hengt opp blomsterampler i krydderveien, kom ikke i mål før 17 mai, så vi besluttet å ta det opp igjen i 2007.

Tiltak Barn/Unge

Vi har fått tilsagn om tippemidler til bruk på nærmiljøanlegg. Kontakt med ungdomsgruppe er etablert, og arbeidet er startet opp. Styret avventer forslag til handlingsplan fra gruppen.

Høyspent-trasse

Dette er en intrikat sak. Styret jobber med å få fremgang i saken.

Felles oppstillingsplass

Vi vurderte å asfaltere den store lommen i Krydderveien v/ barnehagen og bruke denne som oppstillingsplass. Dette er ikke mulig fordi plassen er regulert med gang/sykkelvei og kan ikke brukes som oppstillingsplass. Styret ser foreløpig ingen mulighet til å få etablert en felles oppstillingsplass.

Asfaltering

Velet støttet privat veistump i Urteveien, samt Søndre Rødsvei med asfaltering. Det ble utbetalt stønad etter søknad,  50% av totalkostnaden, beboerne delte resten av regningen mellom seg.

Overspenning  jordfeil og senskader.

Det er rapportert om flere skader på tele- og elektrisk utstyr etter lynnedslag 2006. Styret stiler brev til Fortum og ber om uttalelse. Jordledning i kobbervannledning er fjernet tidligere. Slevik Elektriske har uttalt at Oksviken har disp fra å ha dobbel jordledning.

Reguleringsplan nytt Delfelt

Det er i ferd med å etablere seg nye delfelt innenfor VELets virkeområde. Det jobbes med å få info som kan tilflyte VELets medlemmer

Dugnad i Krydderveien

Det er gjennomført dugnad i gangsti mellom krydderveien og krydderveien. Styret  bevilget økonomisk støtte til dette, og arbeidet er gjort med stor dugnadsånd fra beboerne i Krydderveien. Resultatet er blitt veldig bra. Det ble søkt om støtte fra Lokalsamfunns-utvalget, og det ble innvilget en symbolsk sum.

Annet

I tillegg er arbeidet med en del mindre saker, slik som uttalelser og bevitnelser overfor enkeltmedlemmers søknader mot kommunen etc.

For styret

Dag Eidet/Leder

Leders Årsmelding til Årsmøtet 2005

Årsmelding 2005

 Oksviken II Vel

 

 

Styrets medlemmer 2005

 

Leder               Dag Eidet                                Laurbæråsen 14

Kasserer          Jonny Engene                          Krydderveien 83

Sekretær          Hanna Lorentzen,                   Krydderveien 75

Styremedlem   Ivar Otto Voll                         Urteveien 17

                        Harald Røsholdt                     Krydderveien 85

                        Per Christian Nygård              Kanelveien 8

 

Møter/velnytt

Det har i løpet av 2005 blitt avholdt 7 styremøter, og distribuert 5 utgaver av Velnytt med aktuell informasjon til alle husstander innenfor området.

 

Saker behandlet av styret

 

Hjemmeside

Styret har opprettet egen hjemmeside http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=43533 . Sidene inneholder informasjon om aktuelle saker styret arbeider med, søknadsskjema til tilskudd, informasjon om nye boligfelt, bilder fra feltet, elektronisk utgave av velnytt med mer.

 

Vedlikehold av skilt

Flere barn leker skilt og gatenavnskilt har ramlet ned en eller flere ganger i løpet av året. Styret har satt disse opp igjen, samt har trimmet buskas rundt enkelte skilt som har vært lite synlige.

 

Natteravn

Oksvikenfeltet generelt og barnehagen spesielt opplever bråk og hærverk i helgene. På årsmøtet i 2005 ble det besluttet å starte natteravnsordning på feltet. Ordningen ble organisert av Øyvind Moksnes, Erik Bodal-Johansen og Harald Røsholdt. Vesta AS har bidratt med gule jakker og nødvendig utstyr, og vi har fått disponere deler av bua i barnehagen for oppbevaring av utstyr. Beboere er informert og oppfordret til å bidra via velnytt og hjemmeside, men responsen har vært svært lav. Se egen sak på dagsorden.

 

Bredbåndsaken

Det er utført oppgradering av eksisterende kabelnett. Det nye nettet leverer 20 analoge TV kanaler samt radio som standard, og kan levere digitale signaler med de mulighetene som ligger i dette. Styret har lagt ned mye arbeid i forkant av, under og i etterkant av oppgraderingen av kabelnettet.

 

Midler til tiltak for barn og unge

Det ble satt av 10.000,- til fritidsstimulerende tiltak for barn og unge på feltet. Planer om sandvolleyball-bane ble skrinlagt pga etablering av nytt delfelt. Styret har utlyst forslagskonkurranse gjennom velnytt og hjemmeside. Aktuell plassering av nytt fritidsanlegg for barn/ungdommer er friområde i tilknytning til barnehagen/fotballplassen. Styret fortsetter med saken i 2006.

 

Bussrute

Styret har vært i kontakt med busselskap for å øke antall bussavganger, og har i tillegg arbeidet for å få en eller flere bussavganger inn på feltet. Beboere er informert og oppfordret til å komme med innspill via velnytt, hjemmeside og oppslag på bussholdeplassen langs Vikerveien. Styret har mottat 13 henvendelser der 12 var positive til tiltaket. Saken fortsetter.

 

Postkasse

Det er satt opp egen postkasse i bunnen av Krydderveien der beboerne kan komme med forslag/kommentarer til styret.

 

Belysning av gangstier

Flere av gatene og gangstiene på feltet er mørklagte vinterstid. Styret har purret opp kommunen flere ganger, men det finnes ikke midler til å sette opp flere gatelys. Saken er avsluttet.

 

Sosiale tiltak

Juletrefesten ble avlyst pga manglende påmelding. Styret fikk ingen søknader om økonomisk støtte til sommerfester i året som gikk.

 

 

Kommiteer         Arbeidsgruppe:”Forskjønning av feltet”: Igangsatt med 6 medlemmer. Styret ikke mottatt noen anbefaling. Kommiteen fortsetter og raporterer til neste styre.

 

 

 

For styret

 

 

Dag Eidet/Leder

Leders Årsmelding til Årsmøtet 2003

ÅRSBERETNING FOR OKSVIKEN II VELFORENING 2003/2004.😮

 

Styret i velforeningen har i inneværende år bestått av: Eva Efterdal (leder), Dag Eidet (nestleder), Oddbjørn Pedersen (kasserer), Astrid Weel Sannrud (sekretær), Tormod Skolt (styremedlem).

 

Velforeningen har i inneværende år arbeidet med følgende saker:

 

1.      Bredbånd/kabelfjernsyn.

En arbeidsgruppe bestående av Dag Eidet fra velforeningen og Johnny Engene fra Oksviken grendelag har arbeidet gjennom hele året med saken. De har hatt kontakt både med kommunen og med private firmaer for å få til en avtale. Arbeidsgruppen har nå kommet til et forslag som er anbefalt av begge styrene. Forslaget går ut på at TV-nettet blir oppgradert med nye forsterkere og delingsbokser slik at bredbånd for internett og digitale fjernsynssignaler kan mottas fra den elektro-optiske kabelen Telenor Avidi la ned for 3 år siden, ev tilsvarende som kommunen la ned i 2003. Det nye utstyret har stor kapasitet, slik at vi er godt dekket de nærmeste årene. Avtalen innebærer også at vi blir et pionerfelt i kommunen, og at vi dermed får mulighet for gunstige vilkår. Avtalen innebærer en kostnad på hver boenhet på kr. 2500,-. Arbeidsgruppen har også påvirket Telenor Network til å montere ADSL inn i sentralen på Oksviken. Oppgraderingen skjer 26 mars.

 

 

2.      Sammenslåing Oksviken II velforening/Oksviken grendelag.

Velforeningen og grendelaget har gjennom flere år samarbeidet om flere saker, deriblant juletrefesten. I år har samarbeidet også omfattet bredbånd/kabelfjernsyn. Samarbeidet har vært så nært at styrene i de to lagene nå fremmer forslag til årsmøtet om fusjon.

 

 

3.      Juletrefest.

Velforeningen/grendelaget arrangerte juletrefest på Rød barneskole lørdag 10. januar. Festen var meget populær, og de 60-70 deltakerne koste seg. Rød og Hurrød musikkorps spilte, delte ut pakker og arrangerte leker.

 

 

4.      Reguleringsplan.

Området Muskatkroken/Krydderveien, hvor det i dag er lekeplass/biloppstillingsplass/ butikktomt er foreslått regulert til boligområde. Styret i velforeningen hadde begynt å arbeide med en plan om å lage en sandvolleyballbane på lekeplassområdet. Vi har derfor både protestert mot planen og alternativt bedt om å få anvist et nytt område hvor vi kan anlegge sandvolleyballbane.

 

 

5.      Diverse.

Styret har arbeidet for å bedre trafikkforhold, utbedre gangvei og opparbeide lekeplasser i området. Styret har vedtatt å betale for brøyting på de private veien som hører til feltet.

 

Oksviken, 10. mars 2004

 

Eva Efterdal

Leder