VEL-nytt nr 2 2007

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Nytt Styre i Oksviken II Velforening
 • Vårdugnad 2007
 • Lokal Rusken-aksjon
 • Forskjønning av feltet
 • Kontingent Lotteriet

­­­­__________________________________________________________

 

Nytt styre valgt

 

Årsmøte i Oksviken II velforening ble arrangert onsdag 11. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

Kort referat fra Årsmøtet:

·         Leder Dag Eidet åpnet møtet

·         Innkalling og dagsorden ble godkjent.

·         Årsberetning ble lest gjennom av leder, og  godkjent uten tilføyelser.

·         Kasserer Jonny Engene gikk gjennom regnskapet og regnskapet ble enstemmig godkjent

·         Budsjett for 2007 enstemmig vedtatt

·         Innkomne forslag

o   Natteravnstjenesten ; Forslag fra styret om å legge ned ordningen. Enstemmig vedtatt

o   Handlingsplan Forskjønningskomiteen ; Forskjønningskommiteen fikk fullmakt til å jobbe videre med utgangspunkt i fremlagt handlingsplan, og skal prioritere Krydderveien som hovedinnfartsåre og ellers ut i fra øremerkede midler i budsjett.

 

Følgende styre ble enstemmig valgt:

 

Leder: Dag Eidet, Laurbæråsen 14

Styremedl: Jonny Engene, Kryddervn 83

Styremedl: Ragnar Brathaug, Pepperkroken 2

Styremedl: Elisabeth Stensrud,

       Kardemommekroken 8

Styremedl: Hane Lothe, Søndre Rødsvei 2

Styremedl: Ole Mæhlum, Urtevn 4

Fullversjon av referat vil bli lagt ut på vår hjemmeside på internett.

 

Vårdugnad 2007

Gressvik Lokalsamfunnsutvalg gjennomfører vårdugnad også i år. Beboerne i Oksviken II anmodes om å gjennomføre sin del av Vårdugnaden onsdag 25. april. Målet med dugnaden er å rydde i fellesområdene i feltet; veigrøfter, parkeringsplasser, lekeplasser etc.

 

Styret vil tirsdag 24. april gå runder i feltet og dele ut sekker og engangshansker. Det er ikke nok sekker til hver husstand, så det oppfordres til at naboer går sammen og tar et tak i gaten og nærområdet. Oppsamlingsplass for sekkene blir opplyst ved utdeling. For dugnad i egen hage: se avsnitt om Lokal Ruskenaksjon.

 

Lokal Ruskenaksjon

Kommunen vil heller ikke i år gjennomføre Ruskenaksjon. Kommunen arrangerer en light-versjon hvor de setter ut kontainere på sentrale steder i kommunen (opplysning om hvor kommer i avisene). Gjennomføres fra 7-15 mai!

 

Oksviken II Velforening synes ikke dette er tilstrekkelig, og gjennomfører en intern Rusken i feltet, som ifjor. Dette må vi betale selv av medlemmenes penger, så derfor kreves det at du har betalt medlemskap i 2007 for at du skal kunne benytte tilbudet.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen før 17. mai (12. – 13. mai):

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Det er viktig å legge merke til at de kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet enn kvist og kvas!

 

I kontaineren ”for andre ting” er det ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc, komfyrer, kjøleskap, madrasser og slikt. Slikt avfall (kildesortert grovavfall) må kjøres til kontainerene kommunen setter ut i Rusken light! (se avisoppslag).

 

”Andre ting” er etterlatt skrot og f.eks trykkimpregnerte materialer som  ligger og slenger i hagen og/ eller nærområde.

 

Legg også merke til at bilhjul (dekk+felg) gir en ekstra avgift på kr 75,- pr hjul om dette havner i kontainerene. Det skal derfor ikke forekomme. I motsatt fall får vi mindre å rutte med til andre behov i fellesskapet.

 

 Vår interne Rusken aksjon er ment som en forskjønning av uteområdene slik at det blir pent i feltet til 17.mai.

 

Styret håper med dette at feltet blir tiltalende og at trivselen øker.

 

Forskjønning av feltet

Første synlige resultater fra ”forskjønning av feltet” vil bli opphenging av ampler i lyktestolpene i Krydderveien. Vi håper med dette at det vil gi et løft til trivselen i feltet innen 17. mai.

 

Kontingentlotteriet

I forbindelse med utsending av kontingent for 2007 ble det utloddet et Samsung digitalt kompaktkamera, blant de som betalte innen betalingsfristen. Det var 109 husstander som deltok i utlodningen, og den heldige vinneren ble Fam Pedersen i Muskatkroken 16. Styret gratulerer.

 

Styret

VEL-nytt nr 1 2007

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Innkalling til årsmøte
 • Kontingent 2007
 • Fotokonkurranse

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2006 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er onsdag 11. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen onsdag 21. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest innen tidsfrist på første utsending av kontingentinnbetaling.

 

Vel møtt!

 

Kontingent 2007

Innbetalingsblankett for kontingent 2007 vil bli sendt ut før årsmøtet. Vi benytter også iår N3-Sport Medlemservice til å hjelpe oss med innbetalingen. De som betaler innen tidsfristen blir automatisk med i trekningen av en premie. I år blir premien et Digitalt kompaktkamera.

 

Fotokonkuransen

I 2006 annonserte styret en fotokonkurranse med tema ”Trivsel i Oksviken”. Responsen var laber og det kom inn null bilder. Premien – et digitalt kompaktkamera blir derfor overført til annen premiering.

VEL-nytt nr 3 2006

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Dugnadsregler
 • Lekeplass Inspeksjon

­­­­__________________________________________________________

 

Dugnadsregler

Velforeninga ønsker å oppfordre til økt dugnadsånd på feltet, og gir støtte til utstyr og materialer i forbindelse med arbeidet.

I forkant av dugnad på fellesområder/lekeplasser skal styret i velforeningen varsles om følgende;

 

HVA:   Hva skal gjøres, beskrivelse av planlagt arbeid

HVOR: Beskriv hvilket område som skal rustes opp.

NÅR;  Tidspunkt for dugnad, varighet

KOSTNAD:                            Budsjett/søknad om tilskudd til utstyr/materialer sendes styret i velforeningen, se eget skjema.

KONTAKTPERSONER:     Oversikt over kontaktperson(er) i dugnadsgjengen og telefonnummer til vedkommende

NABOER:                              Liste over huseiere som grenser til dugnadsområdet.

 

I forbindelse med tidligere dugnader har styret opplevd at arbeidet har kommet overraskende på enkelte naboer til dugnadsområdet. Det er viktig å sørge for at dugnadsarbeide ikke utføres på privat grunn men kun på fellesområder. I tilfeller der det planlegges å felle eller beskjære trær skal alle naboer som grenser til området varsles for å unngå fremtidige konflikter. Dersom det vil bli ryddet/utført arbeid inntil privat tomtegrense skal huseier tilbys befaring i forkant av dugnadsarbeidet.

 

Før tilskudd fra velforeningen innvilges skal liste over berørte naboer og bekreftelse på at disse er varslet om det påtenkte arbeidet være sendt styret i velforeninga.

 

Lekeplassinspeksjon-Resultat

Foretatt 14. juni 2006.

Befaring uført ved: Dag Eidet, Ivar Voll, Jonny Engene, Ole Mæhlum.

 

Krydderveien syd

·        Sand til sandkasse

·        1 tilhengerlass jord til å utbedre søkk I gresset på området

·        Maling til hytte, disk og sandkasse

 

Krydderveien 83

·        Tau

·        Tømmerstokker

·        Spenne opp klatrenett

·        Maling til sandkasse

 

Stikkvei 93

·        Tømmerstokker

 

Anisveien 8/6

·        Plassen er nedlagt, søppel må fjernes fra området

·        Naboer prøver å få det fjernet

 

Kanelveien

·        Lekestativet bør vedlikeholdes med olje og maling

·        Lage platting ved toppen av sklien

·        1 sandlass

 

Muskatkroken

·        Sanert

 

Kardemommekroken

·        Enkelte skruehoder I lekehuset ettertrekkes

·        Sand I sandkasse

·        Maling til sandkasse

 

Safanstien

·        Opprydding av stein ved vippehusken

 

Urteveien

·        Bytte kjetting på huske

·        Opprydding

 

Kamillekroken

·        OK

 

   

Styret

VEL-nytt nr 2 2006

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Nytt Styre i Oksviken II Velforening
 • Lokal Rusken Aksjon
 • Forskjønnelse av feltet

­­­­__________________________________________________________

 

Nytt styre valgt

 

Årsmøte i Oksviken II velforening ble arrangert onsdag 19. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

Kort referat fra Årsmøtet:

·         Leder Dag Eidet åpnet møtet

·         Innkalling og dagsorden ble godkjent.

·         Årsberetning ble lest gjennom av leder, ble tatt til etterretning.

·         Kasserer Jonny Engene gikk gjennom regnskapet..

·         Regnskapet ble enstemmig godkjent

·         Budsjett for 2006 enstemmig vedtatt

·         Innkomne forslag

o   Natteravnstjenesten ; Forslag fra styret om å legge ned ordningen. Nedstemt. Styret arbeider videre med saken og skal opprette arbeidsgruppe

o   Godtgjøring ; Forslag om godtgjøring av representanter i styret og evt. andre som gjør en jobb for velforeningen. Vedtatt. Årlig godtgjørelse er 500,- og 1000,- avhengig av type verv.

 

 

Følgende styre ble enstemmig valgt:

 

Leder: Dag Eidet, Laurbæråsen 14

Styremedl: Jonny Engene, Kryddervn 83

Styremedl: Hanna Lorentzen, Kryddervn 75

Styremedl: Trine Huth, Kardemommekroken 7

Styremedl: Hane Lothe, Søndre Rødsvei 2

Styremedl: Ivar Otto Voll, Urtevn 17

 

 

Revisor            Ingvar Nevland

Vararevisor      Brit Marthinussen

Valgkomite:    Harald Røsholt

                        Per Christian Nygaard                                    Tormod Skolt

 

Ønskes det å lese referatet I fullversjon- se vår hjemmeside på internett.

 

Lokal Ruskenaksjon

Kommunen, hadde pga store snømengder i vinter ikke budsjett til å gjennomføre Rusken- aksjonen på tradisjonelt vis iår. Derfor ble det igangsatt en mindre Vår-ryddingsaksjon, med korte tidsfrister. Faktisk så kort tid til forberedelser for Vel’et at vi ikke rakk å gi ut orientering til beboerene i feltet. Derfor tok styret med noen søppelsekker og gikk fra dør til dør og prøvde å få med noen å plukke søppel i fellesområdene. De som ble med ble belønnet med en kinobilett. Dessverre rakk vi ikke å spørre alle.

 

Dette ønsker vi nå å rette opp, ved å arrangere en Lokal Rusken-aksjon i feltet. Dette må vi betale selv av medlemmenes penger, så derfor krevees det at du har betalt medlemskap i 2006 for at du skal kunne benytte tilbudet.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen før 17 mai (12 – 15 mai).

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting som ikke kan brennes sammen med kvist og kvas (f.eks. impregnerte materialer).

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Det er viktig å legge merke til at de kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet en hageavfall fra egen hage og fellesområdene i umiddelbar nærhet til egen hage.

 

Det er ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc, konfyrer , kjøleskap, madrasser etc. Dette er ment som en forskjønning av uteområdene slik at det blir pent i feltet til 17.mai.

 

Legg også merke til at bilhjul (dekk+felg) gir en ekstra avgift på kr 75,- pr hjul om dette havner i kontainerene. Det skal derfor ikke forekomme. I motsatt fall får vi mindre å rutte med til andre behov i fellesskapet.

 

Styret håper med dette at feltet blir tiltalende og at trivselen øker innen 17. mai

 

Forskjønning av feltet

Vi har en arbeidsgruppe i feltet som skal arbeide fram en plan for forskjønning av feltet på sikt. Det være seg beplantning og andre tiltak som skal øke trivselen og gjøre feltet attraktivt å komme på besøk til.  Mens vi venter på konklusjonen av dette arbeidet vil styret tilstrebe å igangsette mindre tiltak for forskjønning av feltet. Vi jobber i første omgang med ideen å pynte opp i Krydderveien ved utsetting av f.eks sommerblomster i ampler etc. Dette til informasjon, og vi håper at om vi får til dette, vil alle være med å påse at disse får henge ifred- og dermed kan være til glede hele sommeren.

 

 

 

Styret  

VEL-nytt nr 1 2006

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Innkalling til årsmøte
 • Hvordan oppnås prisfordeler hos Canal Digital
 • Gatelys langs Vikerveien og riksveien

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2005 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er onsdag 19. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen mandag 20. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest en uke etter første innkalling til årsmøtet. ( det betyr for iår innen 23 mars).

 

Vel møtt!

 

Prisfordeler hos Samarbeidspartnere

Alle husstander som er medlemmer i VEL’et får  rabatter hos firmaer vi inngår samarbeidsavtaler med.  For å forekle saksgangen hos begge parter inngås en avtale om at alle betalende medlemmer får rabatten fra inngåelse av avtalen og så lenge kontingenten blir betalt innen tidsfrist. Uteblir betalingen ett år, går rabatten tapt for det hele påfølgende år. For å igjen oppnå rabatt, må kontingent betales i året  før rabatten blir gyldig igjen. Dette betyr at de som ikke betalte i 2005, men velger å betale iår- oppnår rabatten først fra 2007. Slik avtale er nå  inngått med Canal Digital fra 2005.

 

Gatelys langs Vikerveien og riksveien

Som sikkert mange har registrert, skjer det gravearbeider langs riksveien mellom Rema 1000 og Vikerveien.  Styret i Oksvken VEL har tatt opp med kommunen behovet for bedre lys i krysset Vikaneveien- Vikerveien i den mørke årstiden. Om vi har lykkes i å påvirke vet vi ikke, men pågående gravearbeid er iallfall starten på å sette opp gatelys på strekningen Rema 1000 – Rød bedehus (Rødåsen) og langs Vikerveien fram til Skalles mek. Selv om gatelyset neppe blir ferdig før sommeren, så kan vi se høstmørket lyst i møte på denne strekningen.