VEL-nytt nr 6 2008

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Kontingentlotteriet
 • Befaring av lekeplasser
 • Høst-Rusken
 • Rastebord på lekeplasser
 • Rebusløp

­­­­__________________________________________________________

 

Kontingent Lotteriet

 

Årets kontingentlotteri ble vunnet av Familien Hansen i Krydderveien 29. Premien i år var en vanntett kikkert av høy kvalitet. Styret gratulerer!

 

Befaring av lekeplasser

Styret gjennomførte befaring av lekeplasser 25/6-2008. Følgende anmerkninger/tiltaksbehov;

 

Pepperkroken:

Ok.

Paprikakroken:

Mangler husker.

Safranstien:

Ok.

Kardemommekroken:

Sand under husker, Bør rammes inn med stokker.

Vedlikehold sandkasse, fylle på sand.

Kanelveien:

Må rustes opp, mer sand, treverk dårlig.

Lavendelåsen / Kamillekroken:

Beise huske/ ballanse stativ.

Rotvelt, bør ryddes.

Urteveien:

Ok.

Urteveien 85:

Oppheng for klatrevegg, utbedres. Event. Anskaffe/montere huske.

Beise hytte.

Fylle på sand.

 

Krydderveien:

Sand under husker, Bør rammes inn med stokker.

Beise hytte, sandkasse.

 

Naboer som naturlig benytter den enkelte lekeplass, bør ta initiativ til dugnad. Utgifter dekkes av Vel’et etter søknad!

 

Høst-Rusken

 

Oksviken II Velforening gjennomfører Høst- Rusken førstkommende helg for betalende medlemmer. Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder 17. – 19. oktober:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

Ved lekeplassen i Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen i enden av Lavendelåsen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I enden av Kardemommekroken, mot fotballplassen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Husk! Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet enn kvist og kvas!

 

Kontaineren ”for andre ting” er etterlatt skrot i fellesområdene.

 

 Vend!

 

 

 

Rastebord på Lekeplassene

Styret har besluttet at det anskaffes ett Rasteplass-bord til hver av lekeplassene i feltet. Dette for at lekeplassene også skal kunne fungere som et sted og møtes og slå av en prat på f.eks. kveldsturen i feltet!

 

Rebusløp

Styret ønsker å lodde stemningen for å arrangere et rebusløp i feltet, som alle i familien kan delta på. Arrangrementet er tenkt med start/innkomst ved Barnehagen, hvor vi etter løpet samles på fotballplassen til f.eks felles grilling, og hvor styret vil holde orientering om planer for utbygging av aktivitetsområdet rundt og i tilknytning til fotballplassen.

 

Styret ønsker kommentarer / tilbakemelding om interesse for et slikt fellesarrangement i feltet!

 

Benytt postkassen på Miljøstasjonen eller vår mailadresse; oksviken2vel@online.no for synspunkter.

 

Styret

VEL-nytt nr 5 2008

Styret informerer om følgende saker:

 

 • Vårrusken 2008
 • Rydding i fellesområder
 • Interne dugnader

­­­­__________________________________________________________

Vårrusken 2008

Oksviken II Velforening gjennomfører intern Rusken i feltet. Dette er for de som har betalt medlemskap i 2008.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen 11. – 14. mai:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I krysset Lavendelåsen/Kamillekroken: En kontainer for KUN hageavfall.

 

I krysset Krydderveien/ Safranstien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

På parkeringsplassen utenfor Barnehagen: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Forbehold : At vi klarer skaffe 8 kontainere! Ved færre kontainere kuttes fra bunn av listen!

 

Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” må det ikke kastes annet enn kvist og kvas!

 

I kontaineren ”for andre ting” er det ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc,

”Andre ting” er etterlatt skrot og f.eks trykkimpregnerte materialer som  ligger og slenger i hagen og/ eller nærområde.

Legg merke til at alt annet enn det som er beskrevet over, må betales ekstra for. Det skal derfor ikke forekomme.

 

Skrot etter loftopprydding etc henvises til Kommunens aksjon 19-20 mai på BMX-banen.

 

Rydding i fellesområder

Fredag 18. / Lørdag 19. Vil styret gå rundt til hustander med søppelsekker og oppfordre hver hustand til å ta en tur i sitt nærområde og plukke søppel i fellesområder (grøftekanter, gangstier etc). Søppelsekkene kastes i nærmeste kontainer. Det henstilles til alle å ta sin tørn for  fellesskapets tilfredstillelse av å bo i et rent og ryddig boligfelt. Dessverre har vi ikke fått gehør for at kommunen/ byggmestere skal rydde mer rundt de nye husene, så dette må vi nok ordne selv skal det bli pent rundt oss.

 

Interne dugnader

Forskjønningskommiteen tok i fjor initiativ til en dugnad for opprydding langs gangstien fra Krydderveien til Barnehagen, med godt resultat. Slike dugnader på avgrensede områder er tiltak vi ønsker å satse mer på. Styret oppfordrer til initiativ for slike dugnader for ytterligere forskjønning i feltet. F.eks kapping av trær og busker til sjenanse eller rett og slett rydding av skrot og nedkappede busker og trær i nærområdet.

 

Initiativtagere bes sende mail til  oksviken2vel@online.no . – og vi bestiller kontainer til formålet. Dette anbefales å skje før St.Hans

 

   

Styret

VEL-nytt nr 4 2008

Innkalling til

Årsmøte for 2007 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er mandag 14. april kl. 19.00 på Rød Barneskole.

 

Agenda:

·       Årsberetning

·       Revisorbekreftet regnskap

·       Innkomne forslag

·       Nærmiljøanlegg

·       Skateboardrampe

·       Vedtekter Antennelag

·       Planer for kommende år og budsjett

·       Regnskap/Budsjett Oksviken II Vel

·       Budsjett Oksviken II Antennelag

·       Valg av:

-                           Styre for Oksviken II Vel

-                           Styre for Oksviken II Antennelag.

-                           Revisorer

-                           Valgkommite for neste årsmøte

·       Eventuelt. (Her kan styret/møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet).

 

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest innen tidsfrist på første utsending av kontingentinnbetaling (dvs 11 april 2008).

 

Vel møtt!

 

Styret

VEL-nytt nr 2 2008

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

·         Innkalling til årsmøte

·         Kontingent 2008

·         Utvidelse av styret

·         Antennelaget- valg

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2007 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er mandag 14. april kl. 19.00 på Rød Barneskole.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer (herunder antennelag).

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen torsdag 27. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje minst 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag minst 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest innen tidsfrist på første utsending av kontingentinnbetaling.

 

Vel møtt!

 

Kontingent 2008

Innbetalingsblankett for kontingent 2008 vil bli sendt ut før årsmøtet. Vi benytter også iår N3-Sport Medlemservice til å hjelpe oss med innbetalingen. De som betaler innen tidsfristen blir automatisk med i trekningen av en premie.

 

Utvidelse av styret

Oksviken II boligfelt utvides med flere og flere husstander, og intensjonen for styrets sammensetning er at flest mulig av delfeltene er representert. Styret ønsker derfor å utvide med ett styremedlem. Valgkommiteen henstilles til å finne en ekstra kanditat til dette verv. Årsmøte vil ta stilling til styrets anmodning.

 

Antennelaget- valg

For det nyopprettede Antennelaget (underavdeling til Oksviken 2 VEL) skal det også  velges et styre. Valgkommiteen anmodes om også å komme med inspill til dette!

 

 

 

Styret

VEL-nytt nr 1 2008

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Ny Bredbånd/TV-signal avtale

­­­­__________________________________________________________

 

TV/Bredbånd

Vår 3-års kontrakt med Canal Digital (CD) gikk ut 31/12-07.

 

Styret har vurdert flere kandidater (Telenor og Get i tillegg til Canal Digital) og kommet fram til at det er CD som kan gi den beste leveransen. De andre aktørene må bygge/oppgradere tilførselsnett fram til feltet om de skal kunne levere tilfredstillende produkter.

 

Styret har vært i møte med Canal Digital medio desember 2007. Styret er meget fornøyd med utfallet av møtet, som resulterte i en avtale som er meget konkurransedyktig.

 

Den nye avtalen (beskrevet på side 2 i dette Velnytt) vil gjelde fra 1/1-2008, og for nye 3 år. For å oppnå de beste prisen, er vi nødt til å danne et antennelag.

Oksviken II Antennelaget er opprettet, og styret i velforeningen fungerer som et interimsstyre frem til årsmøtet. Årsmøtet for Oksviken II Antennelag vil være i forlengelsen av årsmøtet for velforeningen. Forslag til vedtekter for Oksviken II Antennelag sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet for velforening og antennelag.

 

Alle som mottar signaler fra CD er automatisk medlemmer av antennelaget. Nye abonnenter må betale en innmeldingsavgift for å få signaler inn til huset på vanlig måte.

Nyetableringer som Pepperkroken, Persillesletta og Paprikakroken vil være i en særstilling inntil delfeltet ferdigstilles og anlegget overleveres til Antennelaget. I praksis vil dette ta ca. 1 år.

 

 

 

Betalingsrutinene vil bli lagt om, og det skal innbetales avgift til antennelaget for alle fellestjenester. Tileggstjenester vil forsatt bli fakturert fra CD (ekstra kanaler, bredbånds telefoni etc). Fellesutgiftene blir således betalt samlet av Antennelaget 2 ganger pr år til CD. På denne måten klarte vi å redusere månedsutgiftene pr boenhet betraktelig.

 

Det er sendt ut regninger fra CD for de 2 første månedene i 2008 etter gamle priser. Disse skal betales iht pålydende, men vil bli justert iløpet av våren.

Fra mars 2008 skal alle husstander betale til Oksviken II Antennelagets konto 0539.57.73943 (Postbanken). Det vil bli sendt ut en faktura for hele året, med alternative betalingsmodeller basert på ¼, ½ og årlig betaling. ’Innbetalingen vil være forskuddsvis.

 

Styret håper med dette at alle på feltet får en signal leveranse uten opphold i det nye året og at medlemmene bli tilfreds med avtalen. 
 
Grunnpakke + Komplett  MINI

Digital-tv og Internett til hele Antennelaget. Den kollektive kabel-tv-avtalen gir nytteverdi for samtlige beboere, der den enkelte kan tilpasse både tv, Internett og telefoniløsning på individuell basis - samtidig som man får storkunderabatt som følge av at mange handler i fellesskap.Dette betyr stor valgfrihet og fleksibilitet, samtidig som det er betydelig enklere for den enkelte beboer.

 

KOMPLETT MINI gir

·         Digital-tv med digital HD dekoder og 31 kanaler i digital grunnpakke, kortavgift inkludert

·         Analoge grunnpakke bestående av 20 kanaler (krever ikke dekoder).

·         To valgfrie tv-kanaler fra programpakken MINE FAVORITTER, totalt 33 kanaler

·         Internettproduktet MINI (750kbps hastighet)

·         Mulighet for bredbandstelefoni

·         Muligheter for a abonnere pa HD innhold for de med HD klar flatskjerm

 

HVA KOSTER DETTE?

Avtalen koster kr 216,- per måned per husstand. Prisen faktureres direkte til Oksviken II Antennelag og inkluderer service. Antennelaget vil legge inn en årsavgift på 60 kr. Dette gir en totalsum på kr 221 kr/mnd.

 

FORUTSETNING

·         Avtalen forutsetter 3 års avtaleperiode.

·         Dekoder/Modem tilhører CD.

 

INNEBÆRER

 • Alle beboere får installert en digital HD dekoder.
 • Internett-abonnementet MINI følger kostnadsfritt med i avtalen. MINI har en inn- og uthastighet på 750 kbps. Hver enkelt beboer får fri monterning og oppkobling av modem. (planlagt utført ila 1. kvartal 08).  E-postadresse og sikkerhetspakke er inkludert.

 

RABATTERTE PRISER PÅ RASKERE HASTIGHETER

Ønsker den enkelte beboer raskere bredbånds-hastighet enn det som inngår i avtalen, kan dette bestilles individuelt til rabatterte priser. Kostnaden kommer i tillegg til den kollektive prisen på kr 221,- per måned per husstand.

Maxi  (7000/3000):     +267,-/mnd  
Mega:(14000/3000):    +347,-/mnd

 

RABATTERTE PRISER BREDBÅNDSTELEFONI (IP-TELEFONI)

CD kan levere Bredbåndstelefoni til kr 99,- pr mnd (Standardpris 139,-/mnd). Avtalen krever dog ikke at CD er leverandør av dette, så om du ønsker det kan du benytte annen leverandør!

VEL-nytt nr 3 2007

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Festetomter
 • Høstrusken 2007
 • TV/Bredbånd
 • Befaring av lekeplasser
 • Forskjønning av feltet
 • Midler til Barn/Unge
 • Postkassa
 • Defekte gatelys/Oppreven asfalt
 • VEL’ets Hjemmeside/E-mail

­­­­__________________________________________________________

 

Festetomter

 

Fredrikstad kommune har innløst vårt festeforhold med Viggo Kolstad.

Alle tomter i feltet har nå mulighet til å løse inn sine festekontrakter.

Innløsningsummen er 30 ganger oppjustert festeavgift (dvs. oppjustert til dagens verdi etter reguleringsbestemmelsene i hver enkelt festekontrakt).

 

Omkostninger som kommer i tillegg til innløsningssummen:

- 2,5% dokumentavgift

- tinglysingsgebyr kr. 1548

- transaksjonskostnad kr. 2400,-

 

Festere som ønsker tilbud på innløsning, sender en skriftlig henvendelse til:

Fredrikstad kommune

TD Bygg og eiendom – Grunneiendom

Postboks 1405 - 1602 Fredrikstad

 

eller e-post til jarf@fredrikstad.kommune.no

De  utarbeider og sender et skriftlig tilbud med svarfrist på ca 1 måned.

 

 Spørsmål kan rettes til  Jan R. Femtehjell – avd.ing  tlf. 69 36 13 24  - Mob. 47 60 22 90

 

 

 

Høstrusken 2007

Oksviken II Velforening gjennomfører intern Rusken i feltet. For at du skal kunne benytte tilbudet kreves det at du har betalt medlemskap i 2007.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen 12. – 14. okt:

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” må det ikke kastes annet enn kvist og kvas!

 

I kontaineren ”for andre ting” er det ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc,

”Andre ting” er etterlatt skrot og f.eks trykkimpregnerte materialer som  ligger og slenger i hagen og/ eller nærområde.

 

Legg merke til at alt annet enn det som er beskrevet over, må betales ekstra for. Det skal derfor ikke forekomme. I motsatt fall får vi mindre å rutte med til andre behov i fellesskapet.

 

TV/Bredbånd

Vår 3-års kontrakt med Canal Digital(CD) (pliktig mottak av Analoge signaler- grunnet støtte til oppgradering av nettet) er iferd med å gå ut! Vi skal dermed inn i nye forhandlinger med utbydere av TV-signaler og Bredbånd -Internett i disse dager. Styret vil derfor se på andre aktører i tillegg til CD, for på den måten å presse prisene ned. Mer info vil komme når dette er aktuelt. Inntil ny avtale foreligger, forholder vi oss til CD som før!

 

Befaring av Lekeplasser

Styret gjennomførte befaring av lekeplasser 13/6-07, og følgende merknader ble gjort:

 

Pepperkroken:

Huskestativ: utstikkende bolter, kappes

2 stk. bilhjulhusker er bestilt hos Tress.

 

Paprikakroken:

Avventer: kommunen skal bygge hus.

 

Safranstien:

Vippe må tas ned, råtten. Fundament bra.

 

Kardemommekroken:

Mer sand under husker, må bygges inn.

Vedlikehold sandkasse, fylle sand.

 

Kanelveien:

Må rustes opp, mer sand, treverk dårlig.

 

Lavendelåsen / Kamillekroken:

Beise huske, ballanse stativ.

 

Urteveien:

Båt må repareres. Utstikkende bolter, uskestativ.

2 furutrær må tas ned, råte.

 

Kydderveien 85 :

Oppheng for klatrevegg, utbedres. Montere huske. Beise hytte.

 

Krydderveien:

Sand under husker, bygges inn.

Beise hytte, sandkasse.

 

Styret minner om at det beboerene rundt lekeplassene som må ta tak i disse tingene og ev organisere dugnad for utbedring. Dette er viktig å få gjort for at ikke lekeplassene skal forfalle helt. Det er ingen andre som føler ansvar for dette. Initiativtagere, bes organisere dugnad, og styret kan kontaktes for utgifter som går med hjemlet i merknadene for den aktuelle lekeplassen. Det er også mulig å søke om ekstra midler for ytterligere forbedringer og ev innkjøp av forfriskninger til dugnadsgjengen . Søknad stiles til Kasserer Jonny Engene, Krydderveien 83.

 

Forskjønning av feltet

Første synlige resultater fra ”forskjønning av feltet” ble opphenging av ampler i lyktestolpene i Krydderveien.  Dette har gitt mange positive tilbakemeldinger fra beboerene og vi vil gjenta dette neste år! Amplene tas ned i disse dager, samtidig med at det gjennomføres en dugnad for å rydde vekk uønskede busker og trær langs veiene i feltet. Dugnaden avsluttes innen Høstrusken, og frivillige som ønsker å delta kan ta kontakt med Sylvi Espenes – Lavendelåsen 15.  Kom gjerne med forslag til rydding!

 

Midler til barn og unge

Det har foregått en del aktivitet i en ungdomsgruppe, for å opprette en aktivitetsplass for barn/unge i tilknytning til fotballbanen. Vi har søkt om støtte i Tippemidlene for tilskudd til å bygge aktivitetspark for barn/unge i alderen 8-18 år. De ungdommene som var i gruppa har kommet et stykke på vei, men arbeidet er langt fra ferdig. De som har vært aktive i gruppen har nå flyttet hjemmefra (pga skolegang etc) og vi trenger ferske krefter til å fortsette arbeidet.

 

Barne/ungdomsgruppa koordineres/ledes av Elisabeth Stensrud, Kardemommekroken 8. Ungdommer som kunne tenke seg å bli med å utforme en slik aktivitetspark bes ta kontakt med Elisabeth!

Styret håper med dette at interesserte tar snarlig kontakt, slik at arbeidet kan fortsettes/ferdigstilles.

Foreldre bes motivere barna sine for slik deltagelse,  da kriteriene for tildeling er at det er ungdomsgrupper som selv har utarbeidet og formet behovet.

 

Styret anser dette arbeidet som viktig å få gjennomført ifbm de preventive virkemidler dette gir i forhold til at barn/ungdom kan drive med noe positivt på fritiden og ikke kun drive gatelangs.

 

Postkassa

Nederst i Krydderveien står fortsatt VEL’ets postkasse. Beboerene oppfordres til å nytte denne for forslag og kommentarer samt søknader til styret.

 

Defekte gatelys/Oppreven asfalt

Fra tid til annen får styret henvendelse fra beboere/oppsittere som melder om gatelys som ikke virker eller huller i gatelegmet etc. Det er ikke noe styret kan gjøre med saken annet enn å melde dette videre. Denne fremgangsmåten synes unødvendig og vil ikke bli prioritert fra styrets side. Dvs det vil ta unødvendig lang tid før utbedringer vil finne sted.

 

Riktig fremgangsmåte er at skaden/mangelen raporteres direkte til Servicetorget i Fredrikstad kommune. Dette kan gjøres av den enkelte beboer som oppdager skaden/mangelen. Dermed oppnås hurtigst mulig reaksjon fra kommunens side!

 

VEL’ets Hjemmeside/E-mail

Styret beklager at vi fortsatt ikke har fått kontinuitet på hjemmesiden ennå.  Det jobbes med saken og ny info vil bli gitt når den er oppe å går tilfredstillende igjen. Den er aktiv, men noe ytdatert. Styrets E-mail er fortsatt aktiv og kan benyttes som før som alternativ til postkassen nederst i Krydderveien.

E-mail adressen er oksviken2vel@online.no .

 

Styret

VEL-nytt nr 2 2007

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Nytt Styre i Oksviken II Velforening
 • Vårdugnad 2007
 • Lokal Rusken-aksjon
 • Forskjønning av feltet
 • Kontingent Lotteriet

­­­­__________________________________________________________

 

Nytt styre valgt

 

Årsmøte i Oksviken II velforening ble arrangert onsdag 11. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

Kort referat fra Årsmøtet:

·         Leder Dag Eidet åpnet møtet

·         Innkalling og dagsorden ble godkjent.

·         Årsberetning ble lest gjennom av leder, og  godkjent uten tilføyelser.

·         Kasserer Jonny Engene gikk gjennom regnskapet og regnskapet ble enstemmig godkjent

·         Budsjett for 2007 enstemmig vedtatt

·         Innkomne forslag

o   Natteravnstjenesten ; Forslag fra styret om å legge ned ordningen. Enstemmig vedtatt

o   Handlingsplan Forskjønningskomiteen ; Forskjønningskommiteen fikk fullmakt til å jobbe videre med utgangspunkt i fremlagt handlingsplan, og skal prioritere Krydderveien som hovedinnfartsåre og ellers ut i fra øremerkede midler i budsjett.

 

Følgende styre ble enstemmig valgt:

 

Leder: Dag Eidet, Laurbæråsen 14

Styremedl: Jonny Engene, Kryddervn 83

Styremedl: Ragnar Brathaug, Pepperkroken 2

Styremedl: Elisabeth Stensrud,

       Kardemommekroken 8

Styremedl: Hane Lothe, Søndre Rødsvei 2

Styremedl: Ole Mæhlum, Urtevn 4

Fullversjon av referat vil bli lagt ut på vår hjemmeside på internett.

 

Vårdugnad 2007

Gressvik Lokalsamfunnsutvalg gjennomfører vårdugnad også i år. Beboerne i Oksviken II anmodes om å gjennomføre sin del av Vårdugnaden onsdag 25. april. Målet med dugnaden er å rydde i fellesområdene i feltet; veigrøfter, parkeringsplasser, lekeplasser etc.

 

Styret vil tirsdag 24. april gå runder i feltet og dele ut sekker og engangshansker. Det er ikke nok sekker til hver husstand, så det oppfordres til at naboer går sammen og tar et tak i gaten og nærområdet. Oppsamlingsplass for sekkene blir opplyst ved utdeling. For dugnad i egen hage: se avsnitt om Lokal Ruskenaksjon.

 

Lokal Ruskenaksjon

Kommunen vil heller ikke i år gjennomføre Ruskenaksjon. Kommunen arrangerer en light-versjon hvor de setter ut kontainere på sentrale steder i kommunen (opplysning om hvor kommer i avisene). Gjennomføres fra 7-15 mai!

 

Oksviken II Velforening synes ikke dette er tilstrekkelig, og gjennomfører en intern Rusken i feltet, som ifjor. Dette må vi betale selv av medlemmenes penger, så derfor kreves det at du har betalt medlemskap i 2007 for at du skal kunne benytte tilbudet.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen før 17. mai (12. – 13. mai):

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting.

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Det er viktig å legge merke til at de kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet enn kvist og kvas!

 

I kontaineren ”for andre ting” er det ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc, komfyrer, kjøleskap, madrasser og slikt. Slikt avfall (kildesortert grovavfall) må kjøres til kontainerene kommunen setter ut i Rusken light! (se avisoppslag).

 

”Andre ting” er etterlatt skrot og f.eks trykkimpregnerte materialer som  ligger og slenger i hagen og/ eller nærområde.

 

Legg også merke til at bilhjul (dekk+felg) gir en ekstra avgift på kr 75,- pr hjul om dette havner i kontainerene. Det skal derfor ikke forekomme. I motsatt fall får vi mindre å rutte med til andre behov i fellesskapet.

 

 Vår interne Rusken aksjon er ment som en forskjønning av uteområdene slik at det blir pent i feltet til 17.mai.

 

Styret håper med dette at feltet blir tiltalende og at trivselen øker.

 

Forskjønning av feltet

Første synlige resultater fra ”forskjønning av feltet” vil bli opphenging av ampler i lyktestolpene i Krydderveien. Vi håper med dette at det vil gi et løft til trivselen i feltet innen 17. mai.

 

Kontingentlotteriet

I forbindelse med utsending av kontingent for 2007 ble det utloddet et Samsung digitalt kompaktkamera, blant de som betalte innen betalingsfristen. Det var 109 husstander som deltok i utlodningen, og den heldige vinneren ble Fam Pedersen i Muskatkroken 16. Styret gratulerer.

 

Styret

VEL-nytt nr 1 2007

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Innkalling til årsmøte
 • Kontingent 2007
 • Fotokonkurranse

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2006 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er onsdag 11. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen onsdag 21. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest innen tidsfrist på første utsending av kontingentinnbetaling.

 

Vel møtt!

 

Kontingent 2007

Innbetalingsblankett for kontingent 2007 vil bli sendt ut før årsmøtet. Vi benytter også iår N3-Sport Medlemservice til å hjelpe oss med innbetalingen. De som betaler innen tidsfristen blir automatisk med i trekningen av en premie. I år blir premien et Digitalt kompaktkamera.

 

Fotokonkuransen

I 2006 annonserte styret en fotokonkurranse med tema ”Trivsel i Oksviken”. Responsen var laber og det kom inn null bilder. Premien – et digitalt kompaktkamera blir derfor overført til annen premiering.

VEL-nytt nr 3 2006

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Dugnadsregler
 • Lekeplass Inspeksjon

­­­­__________________________________________________________

 

Dugnadsregler

Velforeninga ønsker å oppfordre til økt dugnadsånd på feltet, og gir støtte til utstyr og materialer i forbindelse med arbeidet.

I forkant av dugnad på fellesområder/lekeplasser skal styret i velforeningen varsles om følgende;

 

HVA:   Hva skal gjøres, beskrivelse av planlagt arbeid

HVOR: Beskriv hvilket område som skal rustes opp.

NÅR;  Tidspunkt for dugnad, varighet

KOSTNAD:                            Budsjett/søknad om tilskudd til utstyr/materialer sendes styret i velforeningen, se eget skjema.

KONTAKTPERSONER:     Oversikt over kontaktperson(er) i dugnadsgjengen og telefonnummer til vedkommende

NABOER:                              Liste over huseiere som grenser til dugnadsområdet.

 

I forbindelse med tidligere dugnader har styret opplevd at arbeidet har kommet overraskende på enkelte naboer til dugnadsområdet. Det er viktig å sørge for at dugnadsarbeide ikke utføres på privat grunn men kun på fellesområder. I tilfeller der det planlegges å felle eller beskjære trær skal alle naboer som grenser til området varsles for å unngå fremtidige konflikter. Dersom det vil bli ryddet/utført arbeid inntil privat tomtegrense skal huseier tilbys befaring i forkant av dugnadsarbeidet.

 

Før tilskudd fra velforeningen innvilges skal liste over berørte naboer og bekreftelse på at disse er varslet om det påtenkte arbeidet være sendt styret i velforeninga.

 

Lekeplassinspeksjon-Resultat

Foretatt 14. juni 2006.

Befaring uført ved: Dag Eidet, Ivar Voll, Jonny Engene, Ole Mæhlum.

 

Krydderveien syd

·        Sand til sandkasse

·        1 tilhengerlass jord til å utbedre søkk I gresset på området

·        Maling til hytte, disk og sandkasse

 

Krydderveien 83

·        Tau

·        Tømmerstokker

·        Spenne opp klatrenett

·        Maling til sandkasse

 

Stikkvei 93

·        Tømmerstokker

 

Anisveien 8/6

·        Plassen er nedlagt, søppel må fjernes fra området

·        Naboer prøver å få det fjernet

 

Kanelveien

·        Lekestativet bør vedlikeholdes med olje og maling

·        Lage platting ved toppen av sklien

·        1 sandlass

 

Muskatkroken

·        Sanert

 

Kardemommekroken

·        Enkelte skruehoder I lekehuset ettertrekkes

·        Sand I sandkasse

·        Maling til sandkasse

 

Safanstien

·        Opprydding av stein ved vippehusken

 

Urteveien

·        Bytte kjetting på huske

·        Opprydding

 

Kamillekroken

·        OK

 

   

Styret

VEL-nytt nr 2 2006

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Nytt Styre i Oksviken II Velforening
 • Lokal Rusken Aksjon
 • Forskjønnelse av feltet

­­­­__________________________________________________________

 

Nytt styre valgt

 

Årsmøte i Oksviken II velforening ble arrangert onsdag 19. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

Kort referat fra Årsmøtet:

·         Leder Dag Eidet åpnet møtet

·         Innkalling og dagsorden ble godkjent.

·         Årsberetning ble lest gjennom av leder, ble tatt til etterretning.

·         Kasserer Jonny Engene gikk gjennom regnskapet..

·         Regnskapet ble enstemmig godkjent

·         Budsjett for 2006 enstemmig vedtatt

·         Innkomne forslag

o   Natteravnstjenesten ; Forslag fra styret om å legge ned ordningen. Nedstemt. Styret arbeider videre med saken og skal opprette arbeidsgruppe

o   Godtgjøring ; Forslag om godtgjøring av representanter i styret og evt. andre som gjør en jobb for velforeningen. Vedtatt. Årlig godtgjørelse er 500,- og 1000,- avhengig av type verv.

 

 

Følgende styre ble enstemmig valgt:

 

Leder: Dag Eidet, Laurbæråsen 14

Styremedl: Jonny Engene, Kryddervn 83

Styremedl: Hanna Lorentzen, Kryddervn 75

Styremedl: Trine Huth, Kardemommekroken 7

Styremedl: Hane Lothe, Søndre Rødsvei 2

Styremedl: Ivar Otto Voll, Urtevn 17

 

 

Revisor            Ingvar Nevland

Vararevisor      Brit Marthinussen

Valgkomite:    Harald Røsholt

                        Per Christian Nygaard                                    Tormod Skolt

 

Ønskes det å lese referatet I fullversjon- se vår hjemmeside på internett.

 

Lokal Ruskenaksjon

Kommunen, hadde pga store snømengder i vinter ikke budsjett til å gjennomføre Rusken- aksjonen på tradisjonelt vis iår. Derfor ble det igangsatt en mindre Vår-ryddingsaksjon, med korte tidsfrister. Faktisk så kort tid til forberedelser for Vel’et at vi ikke rakk å gi ut orientering til beboerene i feltet. Derfor tok styret med noen søppelsekker og gikk fra dør til dør og prøvde å få med noen å plukke søppel i fellesområdene. De som ble med ble belønnet med en kinobilett. Dessverre rakk vi ikke å spørre alle.

 

Dette ønsker vi nå å rette opp, ved å arrangere en Lokal Rusken-aksjon i feltet. Dette må vi betale selv av medlemmenes penger, så derfor krevees det at du har betalt medlemskap i 2006 for at du skal kunne benytte tilbudet.  Vi leier inn kontainere som settes ut på følgende steder helgen før 17 mai (12 – 15 mai).

 

Ved Miljøstasjonen : En kontainer for KUN hageavfall og en kontainer for andre ting som ikke kan brennes sammen med kvist og kvas (f.eks. impregnerte materialer).

 

Ved aviskontainerplassen øverst i Krydderveien : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen mellom Timianfaret/ Laurbæråsen : En kontainer for KUN hageavfall.

 

På snuplassen på toppen av Urteveien: En kontainer for KUN hageavfall.

 

Det er viktig å legge merke til at de kontainere som er merket med ”KUN Hageafall” ikke får innhold av noe annet en hageavfall fra egen hage og fellesområdene i umiddelbar nærhet til egen hage.

 

Det er ikke anledning til å kaste avfall etter loftsrydding etc, konfyrer , kjøleskap, madrasser etc. Dette er ment som en forskjønning av uteområdene slik at det blir pent i feltet til 17.mai.

 

Legg også merke til at bilhjul (dekk+felg) gir en ekstra avgift på kr 75,- pr hjul om dette havner i kontainerene. Det skal derfor ikke forekomme. I motsatt fall får vi mindre å rutte med til andre behov i fellesskapet.

 

Styret håper med dette at feltet blir tiltalende og at trivselen øker innen 17. mai

 

Forskjønning av feltet

Vi har en arbeidsgruppe i feltet som skal arbeide fram en plan for forskjønning av feltet på sikt. Det være seg beplantning og andre tiltak som skal øke trivselen og gjøre feltet attraktivt å komme på besøk til.  Mens vi venter på konklusjonen av dette arbeidet vil styret tilstrebe å igangsette mindre tiltak for forskjønning av feltet. Vi jobber i første omgang med ideen å pynte opp i Krydderveien ved utsetting av f.eks sommerblomster i ampler etc. Dette til informasjon, og vi håper at om vi får til dette, vil alle være med å påse at disse får henge ifred- og dermed kan være til glede hele sommeren.

 

 

 

Styret  

VEL-nytt nr 1 2006

Styret ønsker å informere husstandene om følgende saker:

 

 • Innkalling til årsmøte
 • Hvordan oppnås prisfordeler hos Canal Digital
 • Gatelys langs Vikerveien og riksveien

­­­­__________________________________________________________

 

Innkalling til

årsmøte for 2005 i Oksviken II velforening

 

Det innkalles med dette til årsmøte i Oksviken II velforening. Tid og sted for møtet er onsdag 19. april kl. 19.00 i Oksviken barnehage.

 

I følge vedtektene skal følgende saker behandles:

·         Årsmelding

·         Revisorbekreftet regnskap

·         Innkomne forslag

·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetting av kontingent

·         Valg av:

-                             leder, når denne er på valg

-                             styremedlemmer; jfr. § 7.6 og 10.1

-                             to revisorer

-                             valgkomite på tre medlemmer

-                             eventuelle utsendinger til Norges Velforbunds landsmøte

-                             eventuelle komiteer.

·         Eventuelt. Her kan møtedeltagerne komme med henstillinger og orienteringer. Det kan ikke gjøres vedtak under dette punktet.

 

Saker som ønskes tatt opp under ”innkomne saker”, må være levert styret innen mandag 20. mars.

 

For ordens skyld tar vi med følgende fra vedtektene:

Innkalling til årsmøtet skal skje 4 uker før møtet skal avholdes, med svarfrist for innkomne forslag 1 uke senere. Den endelige innkallingen sendes ut 2 uker før årsmøtet avholdes.

Alle foreningens medlemmer har adgang til møtet. Hver husstand teller 1 stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. En stemmefullmakt kan gjelde en eller flere saker eller hele årsmøtet. Et medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. Forhåndstemmer er ikke tillatt. For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingenten være betalt senest en uke etter første innkalling til årsmøtet. ( det betyr for iår innen 23 mars).

 

Vel møtt!

 

Prisfordeler hos Samarbeidspartnere

Alle husstander som er medlemmer i VEL’et får  rabatter hos firmaer vi inngår samarbeidsavtaler med.  For å forekle saksgangen hos begge parter inngås en avtale om at alle betalende medlemmer får rabatten fra inngåelse av avtalen og så lenge kontingenten blir betalt innen tidsfrist. Uteblir betalingen ett år, går rabatten tapt for det hele påfølgende år. For å igjen oppnå rabatt, må kontingent betales i året  før rabatten blir gyldig igjen. Dette betyr at de som ikke betalte i 2005, men velger å betale iår- oppnår rabatten først fra 2007. Slik avtale er nå  inngått med Canal Digital fra 2005.

 

Gatelys langs Vikerveien og riksveien

Som sikkert mange har registrert, skjer det gravearbeider langs riksveien mellom Rema 1000 og Vikerveien.  Styret i Oksvken VEL har tatt opp med kommunen behovet for bedre lys i krysset Vikaneveien- Vikerveien i den mørke årstiden. Om vi har lykkes i å påvirke vet vi ikke, men pågående gravearbeid er iallfall starten på å sette opp gatelys på strekningen Rema 1000 – Rød bedehus (Rødåsen) og langs Vikerveien fram til Skalles mek. Selv om gatelyset neppe blir ferdig før sommeren, så kan vi se høstmørket lyst i møte på denne strekningen.